Právní omezení

Právní omezení webových stránek Nederman je prohlášení, jehož cílem je specifikovat a vymezit rozsah práv a povinností, které mohou strany uplatňovat a prosazovat v právně uznaném vztahu.

Veškeré materiály včetně textů, fotografií, grafiky a údajů na jakékoli webové stránce Nederman mohou obsahovat technické chyby a nepřesnosti vzniklé zadáváním obsahu nebo jiné typy chyb a nepřesností. Společnost Nederman nepřebírá za případné chyby či nepřesnosti žádnou odpovědnost. Materiály a informace na všech webových stránkách společnosti Nederman jsou poskytovány bezplatně a slouží pro obecnou informovanost.

Společnost Nederman neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk správnosti, vlastnictví, neporušení smlouvy nebo předpokládaných záruk prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Předpokládá se, že nebudete od společnosti Nederman očekávat odpovědnost za následky jakýchkoli kroků, jež byste mohli podniknout na základě informací obsažených na jakékoli webové stránce společnosti Nederman. 

Společnost Nederman dále výslovně odmítá jakoukoli záruku, že informace na kterékoli webové stránce Nederman budou spojité či bezchybné nebo že jakékoli informace, software a další materiály přístupné z libovolných webových stránek Nederman jsou prosty počítačových virů a jiných škodlivých kódů.  Společnost Nederman může provést změny těchto materiálů kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost Nederman se nezavazuje uvedené materiály aktualizovat.

1. Přijetí našich podmínek

Vaše využívání softwaru, služeb a webů společnosti Nederman, jež jsou souhrnně v tomto dokumentu označovány jako „Služby“ (s vyloučením jakýchkoli služeb poskytovaných společností Nederman na základě samostatné písemné dohody), podléhá smluvním podmínkám mezi vámi a společností Nederman. Pojmem „Nederman“ se rozumí společnost Nederman Holding AB s hlavním místem podnikání na adrese Sydhamnsgatan 2, 251 06 Helsingborg, Švédsko. Tento dokument vysvětluje způsob uzavření smlouvy a ustanovuje některé z jejích podmínek.

Navštívením libovolné webové stránky společnosti Nederman a prohlížením, přístupem či jiným využitím libovolné Služby nebo informací vytvořených, shromážděných, sestavených nebo odeslaných společnosti Nederman schvalujete platnost následujících Podmínek a ujednání služby. Jestliže si nepřejete být vázáni našimi podmínkami, je vaší jedinou možností nenavštěvovat, nezobrazovat a jinak nevyužívat služby společnosti Nederman. Jste srozuměni, souhlasíte a uznáváte, že tyto podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Nederman a vaše využívání služeb Nederman bude projevem vašeho nezvratného přijetí této dohody. 

2. Poskytování služeb

Souhlasíte a uznáváte, že společnost Nederman je oprávněna provádět změny, vylepšení či přerušit poskytování libovolné ze svých služeb na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy může být následkem zamezení přístupu uživatelů k veškerým obsaženým informacím. Dále schvalujete a berete na vědomí oprávněnost společnosti Nederman poskytovat vám služby prostřednictvím dceřiných společností či přidružených subjektů.

3. Vlastnická práva

Berete na vědomí a schvalujete, že obsah webu Nederman může obsahovat vlastnické a důvěrné informace včetně ochranných známek, servisních známek a patentů, jež jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními úmluvami o duševním vlastnictví. Společnost Nederman vás opravňuje k prohlížení a vytvoření jedné kopie částí obsahu pro osobní nekomerční použití offline. Náš obsah není dovoleno bez našeho písemného souhlasu prodávat, reprodukovat ani distribuovat. Veškeré ochranné známky třetích stran, servisní značky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků. Veškerá další práva, jež zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

4. Ukončení smlouvy

Podmínky této smlouvy platí trvale, dokud nebudou z jakéhokoli důvodu některou ze stran kdykoli bez nutnosti předchozího upozornění vypovězeny. Podmínky s charakterem trvalé platnosti nebudou ukončením této smlouvy ovlivněny.

5. Zřeknutí se záruk

Jste srozuměni a schvalujete využívání služeb Nederman zcela na vlastní nebezpečí a s poskytováním našich služeb formou „tak jak jsou dodány“ a „tak jak jsou k dispozici“. Společnost Nederman neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky, podporu ani vyjádření k provozu webových stránek Nederman, obsaženým informacím, obsahu, materiálům a produktům. To zahrnuje mimo jiné předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy a záruky, že přístup ke službě nebo její využívání zůstanou nepřerušované či bezchybné, anebo že budou závady služby opraveny.

6. Omezení odpovědnosti

Jste srozuměni a schvalujete skutečnost, že společnost Nederman a žádná z jejích dceřiných či přidružených společností nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné či exemplární škody. To zahrnuje mimo jiné škody za ztrátách zisku, přerušení podnikání, narušení obchodní pověsti nebo dobrého jména, ztráty programů, informací či jiné nehmotné ztráty vyplývající z použití nebo nemožnosti využívat služby a informace, jakékoli trvalé či dočasné pozastavení služby nebo přístupu k informacím, vymazání nebo poškození jakéhokoli obsahu a informací nebo selhání uložení jakéhokoli obsahu a informací. Výše uvedené omezení platí bez ohledu na to, zda společnost Nederman byla či nebyla obeznámena s možností vzniku takových škod. V jurisdikcích nedovolujících vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné či náhodné škody je odpovědnost společnosti Nederman omezena v co největším rozsahu povoleném zákonem.

7. Jurisdikce

Jste výslovně srozuměni a schvalujete podrobení se osobní a výhradní jurisdikci soudů země, státu, oblasti či území určeného výhradně společností Nederman k řešení jakékoli právních záležitostí plynoucích z této smlouvy nebo záležitostí souvisejících s vaším využíváním služeb Nederman. Jestliže příslušný soud rozhodne, že jakékoli ustanovení smlouvy je neplatné, bude toto ustanovení z podmínek odebráno a zbývající podmínky zůstanou nadále v platnosti.

8. Celá smlouva

Jste srozuměni a schvalujete, že výše uvedené smluvní podmínky představují kompletní všeobecnou dohodu mezi vámi a společností Nederman. Při používání, nakupování nebo přístupu k jiným službám, přidruženým službám nebo k obsahu či materiálům třetích stran se na vás mohou vztahovat další smluvní podmínky.

9. Změny podmínek

Společnost Nederman si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky kdykoli dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit. Změny našich smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a dalším používáním stránek Nederman po změnách podmínek vyjadřujete souhlas s jejich ustanoveními.

3. prosince 2012

Přečtěte si více o těchto tématech: 

Zásady ochrany osobních údajů
Použití souborů cookie