Zdravotní a bezpečnostní rizika související se svařováním

lasrook

Profesionalita nespočívá jen ve schopnosti efektivního svařování. Týká se také znalosti rizik vykonávané práce, povědomí o bezpečnostních opatřeních a dobrého vybavení. Svařuje se nejrůznějšími metodami. Bez ohledu na použitou metodu, vždy existují rizika spojená s požárem, zplodinami a zářením. Například vliv nebezpečných látek ze zplodin svařování lze omezit správným nastavením svařovacích parametrů a volbou vhodné svařovací metody.

Neexistuje však žádná metoda svařování, která by byla zcela bez nebezpečí, a ochranná opatření je tedy nutné zajistit bez ohledu na použitou metodu vždy. Přehled rizik, jimž jsou svářeči vystaveni:

 • Vdechování nebezpečných zplodin a částic
 • Práce v nepřirozených polohách a zvedání těžkých břemen
 • Vystavení vibracím, například od nářadí při broušení či odstraňování strusky
 • Působení záření od svařovacího oblouku s oslněním, poškozením zraku či poraněním kůže
 • Popálení uší, očí či kůže roztaveným kovem
 • Hlučnost prostředí
 • Kontakt s elektricky vodivým zařízením a zasažení elektrickým proudem
 • Nehody, udušení, otravy, požár či výbuch
 • Vystavení působení elektromagnetických polí napájecích kabelů a svářecího zařízení 

Zdravotní rizika se budou lišit v závislosti na  metodě svařování a svařovaném materiálu. Čím je vystavení zplodinám svařování delší  a čím je jejich koncentrace vyšší, tím značnější je riziko  onemocnění. 

Zplodiny svařování

Vdechování zplodin svařování je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž svářeči čelí. Zplodiny svařování obsahují látky, jež v dlouhodobém horizontu způsobují onemocnění. Řada příznaků a chorob, jež mohou zplodiny svařování zapříčinit, se projeví teprve po dlouhodobější expozici svářečů jejich účinkům. Proto je důležité se před zplodinami svařování chránit, ačkoli jejich vliv aktuálně nijak nepociťujete.

Jaká jsou zdravotní rizika?

Zdravotní rizika spojená s různými svařovacími procesy a povrchově upravenými materiály. S expozicí různým typům zplodin svařování souvisí řada závažných onemocnění včetně následujících:

 • Karcinom plic
 • Astma
 • Vředy na nosní sliznici
 • Vředy na kůži (chromové vředy)
 • Alergie a kontaktní alergická dermatitida
 • Problémy s plodností a reprodukcí

Přečtěte si více o zdravotních rizicích souvisejících se svařováním v našich brožurách „Svářeči jsou vystaveni nebezpečným zplodinám a částicím“>> a „Jak se chránit před nebezpečnými zplodinami svařování“ >>