Avsug og håndtering av treavfall i treforedlingsindustrien

Lover og bestemmelser Treforedlingsindustri

Bestemmelser om lettantennelig støv – ATEX og NFPA – for bedre sikkerhet på arbeidsplassen

Nesten alle verdens arbeidsplasser, både nye og eksisterende, må oppfylle bestemmelsene i ATEX-direktivene eller  NFPA-standardene for lettantennelig støv. Arbeidsgiverne er pålagt å evaluere og  klassifisere arbeidsmiljøet for å avdekke risiko.  Prosess- og produksjonsutstyr må i tillegg oppfylle de  tekniske og juridiske kravene.  Et obligatorisk EU-utstyrsdirektiv gjelder for alle maskiner som selges på det europeiske markedet, og beskriver  produsentens ansvar for  å forhindre antennelse og minimere eksplosjonsfaren.

 Nederman tilbyr støvavsugssystemer som oppfyller ATEX- og NFPA-kravene

  • Fil terets styrke til å tåle eksplosjonsartet brann med riktige sikkerhetsanordninger har blitt verifisert
  • Overholdelse av ATEX og NFPA sikres ved bruk av dører og paneler med eksplosjonsavlastning
  • Faren for at en eksplosjon sprer seg kan forebygges ved å montere sikkerhetsutstyr, for eksempel dreieventiler, mottrykksklaffer, osv.
  • Viftene er ATEX-sertifisert for håndtering av potensielt ant ennelig støv