Løsninger for sveiserøykavsug

Helserisiko forbundet med sveising

Hvordan beskytte mot skadelig sveiserøyk

Sveisere utsettes for mange typer risiko knyttet til farlige stoffer som kan føre til  sykefravær eller tidlig pensjon. Ulike sveisemetoder produserer ulike mengder av gasser som inneholder ulike konsentrasjoner av skadelige stoffer. Elementene med høyest risiko omfatter heksavalent krom (Cr (VI)), mangan, nikkel og bly. Partikkelstørrelsen (0,01-1 μm) påvirker hvor giftig gassene er. Desto mindre partiklene er, jo farligere blir dem, siden de er enklere å puste dypt ned i lungene. Mengden og type sveiserøyk som dannes avhenger  av sveiseparametere og hvilke materialer som brukes. Det er derfor u mulig å si at én metode alltid er bedre eller verre enn den  andre. Utviklingen viser at MIG-, MAG- og TIG-sveisin g blir vanligere. Disse metodene gir normalt et be dre arbeidsmiljø.

Stor risiko ved sveising

Risikomom entene forbundet med ulike sveiseprosesser og overflat ebehandlede materialer. Alvorlige sykdommer forbundet med ulike typer  sveiserøyk inkluderer de følgende:

  • Kreft i lunger, mage, tarmer og lever
  • Hjerneskade
  • Nevrologiske sykdommer
  • Redusert lungekapasitet
  • Lungebetennelse
  • Astma
  • Hudsykdommer
  • Allergier
  • Fruktbarhetsproblemer

Nedermans løsninger for ventilasjon på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøet kan gjøres  godt og trygt, noe som begrenser sykefravær og førtidspensjonering. Et godt arbeidsmiljø betyr at et godt sluttprodukt og  høyere produktivitet. En vellykket bedrift krever trygge og ordnede arbeidsforhold. 

Punktavsug regnes som den mest effektive metoden for å samle opp og transportere bort gasser. Velg den  mest effektive løsningen for din arbeidsplass! Nederman har ulike løsninger for å bli kvitt  støv, gasser og partikler. Hva du bør velge, avhenger av hva du skal bruke avsugssyste met til og hvor ofte du skal bruke det.

Sveisepartikler 
Luftbårne partikler fra 2 ukers sveising. Ett sveiseapparat produserer 20-40  g gasser per time, som tilsvarer ca. 35-70 kg/år.