Schone lucht met de oplossingen van Nederman voor industriële luchtfiltering

Disclaimer

De websitedisclaimer van Nederman is een verklaring die bedoeld is om de rechten en plichten, die kunnen worden uitgeoefend en opgelegd door partijen in een wettelijk erkende relatie, te specificeren en te beperken.

Al het materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto's, grafische elementen en cijfers op een website van Nederman, kan technische fouten of typefouten bevatten of andere soorten fouten of onjuistheden. Nederman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze fouten of onjuistheden. De materialen en informatie op alle websites van Nederman worden gratis verstrekt voor algemene informatieve doeleinden.

Nederman biedt geen garantie van enigerlei soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, waaronder maar niet beperkt tot, garanties van juistheid, titel, niet-inbreuk of geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. U wordt geacht ermee in te stemmen dat u Nederman niet aansprakelijk houdt voor de consequenties van eventuele acties die u onderneemt op basis van de informatie die zich bevindt op enige website van Nederman. 

Daarnaast wijst Nederman expliciet enige aansprakelijkheid af dat de informatie op een website van Nederman ononderbroken of vrij van fouten is of dat enige informatie, software of andere materialen die toegankelijk zijn vanaf een website van Nederman vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke onderdelen.  Nederman kan op elk moment wijzigingen aan deze materialen aanbrengen, zonder voorafgaande berichtgeving. Nederman committeert zich niet tot het bijwerken van de materialen.

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Uw gebruik van software, diensten en websites van Nederman, waar in dit document gezamenlijk naar wordt verwezen als "Diensten", en met uitzondering van Diensten die Nederman u levert onder een afzonderlijk geschreven overeenkomst, is onderworpen aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Nederman. "Nederman" staat voor Nederman Holding AB, met als hoofdzetel van het bedrijf Sydhamnsgatan 2, 251 06 Helsingborg, Zweden. Dit document legt uit hoe de overeenkomst is samengesteld en verklaart enkele van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Door uw bezoek aan de websites van Nederman, en het bekijken, toegang verkrijgen tot of anderszins gebruiken van de diensten of informatie geproduceerd, verzameld, samengesteld door of overgedragen aan Nederman, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende Algemene voorwaarden van dienstverlening. Indien u onze Voorwaarden niet accepteert, is uw enige optie de Diensten van Nederman niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat akkoord met en accepteert dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en Nederman en dat uw gebruik van Nederman uw beslissende aanvaarding van deze overeenkomst inhoudt. 

2. Leveren van Diensten

U gaat akkoord met en accepteert dat Nederman, naar eigen goeddunken en zonder u hierover te informeren, het recht heeft zijn Diensten geheel of ten dele aan te passen, te verbeteren of op te schorten, zelfs als dat ertot kan leiden dat u geen toegang kunt krijgen tot informatie die daarin is opgenomen. Daarnaast gaat u akkoord met en accepteert u dat Nederman het recht heeft u Diensten te leveren via dochterondernemingen of gelieerde instellingen.

3. Eigendomsrechten

U gaat akkoord met en accepteert het feit dat Nederman gepatenteerde en vertrouwelijke informatie met betrekking tot handelsmerken, dienstmerken en patenten beschermd door intellectuele eigendomswetten en internationale overeenkomsten met betrekking tot het intellectuele eigendom, kan bevatten. Nederman staat u toe u zijn content te bekijken en delen ervan eenmalig te kopiëren voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze content mag niet worden verkocht, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze schriftelijke toestemming. Eventuele handelsmerken, dienstmerken en logo's van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Verdere rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegestaan, zijn voorbehouden.

4. Beëindiging van de overeenkomst

De Voorwaarden van deze overeenkomst blijven altijd van kracht, tenzij de overeenkomst door een van beide partijen zonder voorafgaande berichtgeving op elk moment en om welke reden dan ook wordt beëindigd. Voorwaarden die voor altijd moeten duren, zullen niet worden aangetast door de beëindiging van deze overeenkomst.

5. Verwerping van garanties

U begrijpt en accepteert dat uw gebruik van Nederman voor eigen risico is en dat onze Diensten "as is" (ongewijzigd) en "as available" (naar mogelijkheden) worden geleverd. Nederman verstrekt geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties, goedkeuringen of vertegenwoordigingen met betrekking tot de werking van de website, informatie, content, materialen of producten van Nederman. Dit omvat maar is niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en garanties, dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en accepteert dat Nederman en zijn dochterbedrijven of aan hem gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor rechtstreekse, indirecte, of bijkomende schade of gevolgschade of voor morele schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van verlies van winsten, bedrijfsonderbrekingen, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of andere immateriële verliezen die het gevolg zijn van het gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van de dienst, of van de informatie, of enig permanente of tijdelijke onderbreking van deze service of toegang tot de informatie, of het wissen of verminken van content of informatie, of het niet in staat zijn content of informatie op te slaan. Bovenstaande beperking zal van toepassing zijn ongeacht of Nederman op de hoogte is gebracht van of op de hoogte zou moeten zijn van de mogelijkheid van een dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of bijkomende schade niet is toegestaan, wordt de aansprakelijkheid van Nederman beperkt voor zover dat bij wet mogelijk is.

7. Rechtsgebied

U aanvaardt en accepteert uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan het persoonlijke en exclusieve recht van het hof van het land, de staat, de provincie of het grondgebied uitsluitend aan te wijzen door Nederman om eventuele juridische kwesties die het gevolg zijn van deze overeenkomst of die betrekking hebben op uw gebruik van Nederman op te lossen. Indien het hof wiens jurisdictie geldt, uitspreekt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, zal deze bepaling uit de voorwaarden worden verwijderd en zullen de overblijvende voorwaarden blijven gelden.

8. Volledige overeenkomst

U begrijpt en accepteert dat bovenstaande Voorwaarden de totale algemene overeenkomst tussen u en Nederman vormen. U kunt worden onderworpen aan aanvullende Voorwaarden wanneer u andere diensten, verwante Diensten of content of materiaal van derden gebruikt, aanschaft of zich daartoe toegang verschaft.

9. Wijziging in de voorwaarden

Nederman behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande berichtgeving van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden effectief op de datum dat ze gepost worden en uw verder gebruik van Nederman na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden houdt in, dat u accepteert dat ze bindend zijn.

3 december 2012

Lees meer over: 

Privacybeleid
Gebruik van cookies