Utsugslösningar för svetsrök

Lagar och föreskrifter för svetsning

Lägre exponeringsgränser för rökgaser från svetsning och skärning

Internationella hälsoorganisationer har insett betydelsen av att förebygga potentiella hälsorisker i samband med rök och ångor som uppstår under svetsning och skärning. I många länder tillämpas stränga exponeringsriktlinjer och standarder som exempelvis ISO Limit Values, OSHA PEL och ACGIH TLV för att minimera svetsares exponering av farliga metallpartiklar som förekommer i svetsrök.

Ventilation och filtrering är de vanligaste lösningarna för att begränsa exponeringen till svetsrök. Svetsrök och rökgaser genereras av en termisk process som skapar en plym av luftburna partiklar i den omgivande luften. När rökplymen svalnar exponeras svetsaren när partiklarna hamnar i inandningsluften. Ett välkonstruerat utsugs- och filtreringssystem skyddar svetsarens hälsa och bidrar till företagets efterlevnad av lokala regler och föreskrifter.  

Mer information finns i Knowledge Center under rubriken ”Hälso- och säkerhetsrisker i samband med svetsning”.