Vilket resursslöseri - Forskningsrapport om hantering av metallspill

Det går att spara mycket pengar genom att återanvända och återvinna metallspill och skärvätskor på ett effektivare sätt. Det konstateras i en forskningsrapport som är gjord på uppdrag av Nederman i Storbritannien.

Forskningsrapporten, som publicerades första gången 2012, visar på en rad åtgärder som kan öka lönsamheten för den brittiska bearbetande metallindustrin och som samtidigt tydligt minskar företagens miljöpåverkan. De flesta större industriföretag tar idag hand om sitt metallspill. En kombination av större miljömedvetenhet, tuffare lagstiftning och stigande råvarupriser samt en allt starkare återvinningsindustri har dock skapat en situation där själva återvinningsgraden inte är det intressantaste att titta på. Istället bör fokus ligga på hur pass effektiv själva processen kring återvinning och återanvändning är.

En modell med fem företag som representerar olika branscher skapades för att belysa vilka vinster som kan uppnås. Modellen innehåller en biltillverkare och en flygkomponenttillverkare. Den innehåller också komponenttillverkare som använder stål (en verktygstillverkare), aluminium (en möbeltillverkare) och mässing (en dörrtillbehörstillverkare).

Att bara återvinna metallen maximerar inte lönsamheten. Företag kan förlora hundratals pund för varje ton spån som skickas till återvinning. Den summa som går förlorad beror på vilken metall som används, och på typ och mängd av skärvätska som finns kvar i metallspillet. Det viktigaste för en tillverkare är därför att i kalkylen även inkludera värdet av att återanvända och återvinna skärvätska samt räkna in transportkostnader till återvinningsföretaget, se även faktaruta här intill.

En annan viktig faktor är framtida trender. Organisationer som gjort en lönsamhetsanalys skulle kunna tjäna på att göra en ny analys med ett längre tidsperspektiv. Varierande råvarupriser påverkar kalkylen.  Aluminiumpriset har varierat med 137 procent mellan lägsta och högsta prisnivå de senaste tio åren. För en biltillverkare kan återbetalningstiden för en investering halveras om metallpriset sätts vid rätt tillfälle. Eftersom det rör sig om ändliga resurser är det troligt att den långsiktiga pristrenden är stigande, men spotmarknadspriset varierar med konjunktursvängningarna. Förändringar i behovet av produkter och teknologier kan också påverka metallpriserna kraftigt.

När framtida förändringar i metallpriser och i material bedöms är det också klokt att framtidssäkra själva återvinningssystemet. Givetvis bör företagen ha ett helhetsperspektiv för att kunna se vilka hållbarhetsvinster totalt som går att göra.

Rapporten om metallåtervinning kan laddas ner i sin helhet här.

Genom att separera svarvspånen från skärvätskan blir det lönsamt att återvinna båda.

Formel för lönsamhet

Lönsamheten i att återanvända och återvinna metall för en tillverkande industri påverkas främst av följande faktorer:

  • Metallspillets skick och hur det processas för återvinning
  • Hur skärvätskan i tillverkningsprocessen tas tillvara för återanvändning och återvinning
  • Hur ovanstående påverkar relaterade kostnader till återvinningen, exempelvis transport av metallspillet.

I rapporten har därför en formel för ökad lönsamhet tagits fram:

(AxB) + (CxD) + E = ökad lönsamhet

A står för värdeökningen av metallspillet som processats.

B står för mängden metallspill.

C står för värdet av den återanvända skärvätskan, eller den besparing som görs för att återvunnen skärvätska används.

D står för mängden skärvätska som återanvänds.

E är kostnadsminskningen av transporter tack vare att metallspillet kan komprimeras maximalt.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att optimera er metallåtervinning.