ระบบกำจัดไอเสียยานพาหนะสำหรับสถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉิน

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับสถานีดับเพลิงและรับมือเหตุฉุกเฉิน

กฎหมายและข้อบังคับระดับโลกกับระดับท้องถิ่น

สมาคมนักดับเพลิงสากล 
www.iaff.org
NIOSH สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
www.cdc.gov/niosh 

OSHA สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust

มาตรฐานการปล่อยไอเสียดีเซล
www.dieselnet.com 

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
www.nfpa.org 

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา
www.epa.gov 

สำนักประเมินอันตรายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
www.oehha.ca.gov

สมาคมสุขภาพปอดแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
www.californialung.org 

สำนักบริหารงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยแห่งสหราชอาณาจักร
www.hse.gov.uk 

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งยุโรป 
www.agency.osha.eu.int

สมาคมป้องกันอัคคีภัยประเทศสวีเดน 
www.brandskyddsforeningen.se