Filtracja mgły olejowej oraz zbieranie i recykling chłodziwa

Regulacje prawne w przemyśle obróbki metali

Przepisy regulujące najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

W wielu krajach zaostrzane są przepisy określające dopuszczalne stężenia mgły i dymu, które unoszą się w powietrzu podczas obróbki metali. Międzynarodowe organizacje zdrowia uznają za ważne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z narażenia na mgłę i dymy powstające podczas cięcia i obróbki skrawaniem elementów metalowych. W wielu krajach ściśle przestrzegane są rygorystyczne normy i przepisy regulujące indywidualne narażenie pracowników, takie jak wartości graniczne ISO, OSHA PEL i ACGIH TLV.

Ograniczanie i filtrowanie to podstawowe rozwiązania zmniejszające narażenie pracowników na kontakt z mgłą olejową i dymem. Mgła powstaje głównie podczas rozpylania chłodziwa przez dysze obrabiarki w celu nasmarowania powierzchni cięcia, usunięcia pyłu/opiłków z powierzchni cięcia lub schłodzenia narzędzia skrawającego i obrabianej części.  Dym, który w większości aplikacji jest faktycznie termicznie wytwarzaną mgłą, powstaje, kiedy olej styka się z gorącą powierzchnią, odparowuje, a następnie skrapla się, tworząc submikronowe cząstki mgły, które widzimy jako dym. 

Zatrzymanie mgły i dymu wewnątrz obudowy obrabiarki CNC w znaczący sposób zmniejsza narażenie pracowników. Skuteczny system odprowadzania mgły wymaga dostosowania przepływu powietrza w taki sposób, żeby mgła nie wydostawała się z obudowy podczas obróbki oraz po zakończeniu pracy, kiedy pracownicy muszą otworzyć obudowę, żeby wyjąć obrabiane części albo wymienić narzędzia.