Filtrering av oljedimma och uppsamling och återvinning av skärvätska

Lagar och föreskrifter för metallbearbetning

Exponeringsgränser – skydda dina anställda

I många länder skärps arbetsmiljölagarna med sänkta exponeringsvärden för luftburna partiklar och rök. Internationella hälsoorganisationer arbetar numera aktivt med att förebygga potentiella hälsorisker i samband med dimma och rök som uppstår vid maskinell metallbearbetning. I många länder tillämpas stränga exponeringsriktlinjer och standarder som exempelvis ISO Limit Values, OSHA PEL och ACGIH TLV för att minimera industriarbetares exponering.

Inkapsling och filtrering är de vanligaste lösningarna för att begränsa exponeringen till oljedimma och rök. Oljedimma bildas huvudsakligen av de munstycken som sprutar skärvätska på maskinverktygen för att smörja skärytan, avlägsna damm/spån från skärytorna och/eller kylning av skärverktyget och metallstycket som bearbetas.  Röken, som i själva verket är dimma som genererats av värme, bildas när oljan kommer i kontakt med en het yta, förångas och sedan kondenseras till mikroskopiska droppar som vi uppfattar som rök. 

Att försöka hålla kvar dimman och röken inuti CNC-maskinens inneslutning är avgörande för att minska exponeringen. Korrekt dimensionering av luftflödet är kritiskt för att säkerställa att oljedimma inte kan lämna maskinens inneslutning när operatören öppnar dörren för att ta ut delar eller byta verktyg – annars kan inte önskad grad av avskiljning uppnås, varvid exponeringsgränserna överskrids.