Filtrace olejové mlhy, shromažďování a recyklace chladicí kapaliny

Zákony a předpisy pro kovodělný průmysl

Regulace limitů expozice – zajistěte bezpečnost svých zaměstnanců

V řadě zemí existují stále přísnější předpisy s nižšími limity expozice pro polétavý kovový prach a kouř. Mezinárodní zdravotnické organizace uznávají důležitost prevence zdravotních rizik souvisejících s polétavým prachem a kouřem vznikajícím v průběhu řezání a obrábění kovů. V mnoha zemích jsou v rámci minimalizace expozice pracovníků důrazně prosazovány přísné regulace a standardy osobní expozice, jako jsou limitní hodnoty dle ISO, OSHA PEL a ACGIH TLV.

Primárním řešením zmírnění expozice zaměstnanců olejové mlze a kouři jsou zachycování a filtrace. Mlhu vytvářejí zejména trysky chladicí kapaliny, jež rozprašují řeznou kapalinu v obráběcích strojích k zajištění mazání řezných ploch, odstranění prachu/třísek z řezných ploch a ke chlazení obráběcího nástroje i samotného obrobku.  Kouř je ve většině případů vlastně tepelně vyvářenou mlhou vznikající kontaktem oleje s horkými plochami. Olej se odpařuje a následně kondenzuje ve formě submikronových jemně rozptýlených částic, jež vnímáme jako kouř. 

K omezení expozice zaměstnanců je podstatné zamezit šíření mlhy a kouře mimo prostor CNC strojů. Nastavení správné hodnoty proudění vzduchu k zamezení úniku mlhy při obrábění a zachycení při otevření krytů stroje po dokončení obrábění, kdy musí obsluha vyjmout obrobek nebo vyměnit nástroj, je pro úspěch záchytných systémů a splnění požadavků na úroveň expozice rozhodující.