Rozwiązania Nederman do transportowania i recyklingu materiałów

Regulacje prawne dotyczące transportu i recyklingu materiałów

Przepisydotyczące gospodarki odpadami regulują transport, przetwórstwo, przechowywanie i usuwanie wszelkich rodzajów odpadów, w tym między innymi odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych

Przepisy dotyczące odpadów mają na ogół na celu minimalizację lub eliminację niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów do środowiska w sposób, który może powodować szkody ekologiczne lub biologiczne, i obejmują przepisy mające na celu ograniczenie wytwarzania odpadów oraz promowanie lub nakazanie recyklingu odpadów. Działania regulacyjne obejmują identyfikację i kategoryzację rodzajów odpadów oraz narzucenie praktyk w zakresie transportu, przetwarzania, przechowywania i usuwania odpadów.

Najnowsze przepisy mają również na celu stymulowanie gospodarki cyrkulacyjnej. Gospodarka cyrkulacyjna to taka, która jest odnawiająca i regenerująca w fazie projektowania, a której celem jest utrzymanie produktów, komponentów i materiałów na najwyższym poziomie użyteczności i wartości w każdym momencie. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła szereg Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających wyeliminować ubóstwo, chronić planetę i zapewnić dobrobyt dla wszystkich. Każdy cel obejmuje określone zadania do zrealizowania do roku 2030.

Cel 12, „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, związany jest z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym, oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa. Jedno z zadań tego celu zakłada istotne obniżenie poziomu generowania odpadów do roku 2030 poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Jako przykład Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki obiegowej, który zawiera zmienione wnioski legislacyjne w sprawie odpadów w celu pobudzenia Europy do przejścia na gospodarkę obiegową, która zwiększy globalną konkurencyjność, będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Zmieniony wniosek legislacyjny w sprawie odpadów określa jasne cele w zakresie redukcji odpadów oraz ustanawia ambitną i wiarygodną długoterminową ścieżkę zarządzania odpadami i ich recyklingu.