Rozwiązania Nederman do transportowania i recyklingu materiałów

Regulacje prawne dotyczące transportu i recyklingu materiałów

Prawa dotyczące gospodarki odpadami regulują transport, przetwórstwo, przechowywanie i usuwanie wszelkich rodzajów odpadów, w tym między innymi odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych

Prawa dotyczące gospodarki odpadami generalnie zmierzają do wyeliminowania niekontrolowanego uwalniania odpadów do środowiska naturalnego w sposób mogący powodować szkody ekologiczne lub biologiczne. Obejmują regulacje mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz promowanie lub zobowiązywanie do recyklingu odpadów. Działania regulacyjne obejmują identyfikowanie i klasyfikowanie rodzajów odpadów oraz wdrażanie dobrych praktyk w zakresie transportu, przetwarzania, przechowywania i usuwania.

Najnowsze przepisy dążą również do wspierania gospodarki cyrkularnej. Gospodarka cyrkularna (gospodarka o obiegu zamkniętym) jest z zamierzenia naprawcza i regeneracyjna; zakłada dążenie do zachowania ciągłej użyteczności i wartości produktów, komponentów i materiałów. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła szereg Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających wyeliminować ubóstwo, chronić planetę i zapewnić dobrobyt dla wszystkich. Każdy cel obejmuje określone zadania do zrealizowania do roku 2030.

Cel 12, „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, związany jest z promowaniem efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do podstawowych usług, godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym, oraz lepszej jakości życia. Korzystanie z takich wzorców pomaga przy realizacji planów rozwojowych, obniża koszty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, wzmacnia konkurencyjność gospodarczą i ogranicza skalę ubóstwa. Jedno z zadań tego celu zakłada istotne obniżenie poziomu generowania odpadów do roku 2030 poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Przykładowo Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący poprawione wnioski legislacyjne w sprawie odpadów, aby stymulować przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym i tym samym zwiększać globalną konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. Zmienione wnioski ustawodawcze w sprawie odpadów wyznaczają jasne cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów oraz określają ambitny i wiarygodny wieloletni plan gospodarowania odpadami i recyclingu.