Nedermans lösningar för materialhantering och återvinning

Lagar och föreskrifter Materialhantering och återvinning

Avfallshanteringslagarna reglerar transport, behandling, deponering och kassering av alla sorters avfall, bland annat fast kommunalt avfall, farligt avfall och kärnavfall.

Avfallshanteringslagarna är avsedda att minimera eller eliminera okontrollerade utsläpp av avfall i miljön på ett sätt som kan orsaka ekologisk eller biologisk skada och innefattar även lagstiftning avsedd att minska avfallsmängder och uppmuntrar till eller gör återvinning obligatoriskt. Lagstiftningen omfattar även identifiering och klassificering av avfallssorter och regelverk kring transport, hantering, lagring och deponi.

Nyare lagstiftning är avsedd att stimulera kretsloppsekonomi. En kretsloppsekonomi är självåterställande där målsättningen är att produkters och komponenters egenskaper och värde ska bevaras. 

FN har satt upp mål för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkerställa allas välfärd som en del av en ny hållbarhetsagenda. Varje mål har specifik målsättning som ska nås senast år 2030.

Mål nr. 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” handlar om att främja resurs- och energieffektivitet, hållbar infrastruktur och tillgång till grundläggande samhällstjänster, gröna och rättvisa arbetsförhållanden, samt bättre livskvalitet för alla. Dess implementering bidrar till att uppnå generella utvecklingsmål, minska framtida ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader, stärka ekonomisk konkurrenskraft och minska fattigdom. Ett av delmålen i denna plan är att minska mängden avfall genom förebyggande åtgärder, lägre materialåtgång, återvinning och återanvändning fram till 2030.

Exempelvis har EU-kommissionen lagt fram ”Circular Economy Package”, som omfattar reviderade lagförslag på avfall för att hjälpa Europas övergång till en kretsloppsekonomi som väntas öka den globala konkurrenskraften, stimulera till hållbar ekonomisk tillväxt och generera nya arbetstillfällen. Det reviderade lagförslaget om avfall sätter tydliga mål för minskning av avfall och fastställer en ambitiös och trovärdig långsiktig plan för avfallshantering och återvinning.