Nedermans løsninger for materialhåndtering og resirkulering

Lover og bestemmelser Materialhåndtering og resirkulering

Transport, behandling, oppbevaring og avhending av alt avfall er underlagt lover om avfallshåndtering, dette gjelder også for vanlig restavfall, spesialavfall og radioaktivt avfall, og mange andre typer.

Lover om avfall er generelt utformet for å minimere eller eliminere ukontrollert kasting av avfall i miljøet, på en måte som kan føre til økologisk eller biologisk skade, og inkluderer lover designet for å redusere avfallsmengden og legge til rette for gjenvinning. Regelverket fokuserer blant annet på å identifisere og kategorisere avfallstyper og fastsette praksis for transport, behandling, oppbevaring og avhending.

Nyere lovgivning er også designet for å stimulere en sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi, er en økonomi designet for å skape og gjenvinne en balanse i naturen, og som utnytter og verdsetter produkter, komponenter og materialer maksimalt til enhver tid. 

FN har innført mål for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og ivareta sikkerheten for alle, som en del av en ny agenda for bærekraftig utvikling. Hvert mål har spesifikke delmål som skal oppfylles innen 2030.

Mål nr. 12 «Bærekraftig forbruk og produksjon» handler om å fremme god ressurs- og energiutnyttelse og bærekraftig infrastruktur, og om å gi tilgang til nødvendige tjenester, grønne og verdige jobber og en bedre livskvalitet for alle. Implementeringen av målene bidrar til å lage generelle utviklingsplaner, redusere fremtidige økonomiske, miljømessige og sosiale kostnader, styrke økonomisk konkurranseevne og redusere fattigdom. Et av målene herunder er en betydelig reduksjon i avfall gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og gjenbruk innen 2030.

EU-kommisjonen har for eksempel innført en ambisiøs programpakke for en sirkulær økonomi som inkluderer reviderte lovforslag om avfall for å stimulere Europas overgang til en sirkulær økonomi, som vil styrke den globale konkurransekraften, fremme bærekraftig økonomisk vekst og skape nye jobber. Det reviderte lovforslaget om avfall setter tydelige mål for reduksjon av avfall og staker ut en ambisiøs, troverdig og langsiktig kurs for avfallshåndtering og resirkulering.