โซลูชั่นของ Nederman สำหรับการจัดการและรีไซเคิลวัสดุ

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและรีไซเคิลวัสดุ

กฎหมายควบคุมขยะร่างขึ้นเพื่อควบคุมการขนส่ง บำบัด จัดเก็บ และกำจัดขยะทุกประเภท รวมถึงขยะที่เป็นของแข็งจากบ้านเรือน ขยะอันตราย และขยะนิวเคลียร์

โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายจัดการขยะออกแบบขึ้นเพื่อลดจำนวนหรือป้องกันไม่ให้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ควบคุม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ออกแบบเพื่อลดการสร้างขยะ รวมทั้งส่งเสริมหรือควบคุมการรีไซเคิลของเสีย แนวทางในการควบคุมได้แก่ การระบุและจัดประเภทของเสีย รวมถึงการควบคุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่ง บำบัด จัดเก็บ และกำจัด

นอกจากนี้ ข้อกฎหมายล่าสุดยังออกแบบมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย เศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงระบบที่ออกแบบมาให้ฟื้นฟูและทดแทนตัวเองได้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุอย่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าสูงสุดตลอดเวลา 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลกใบนี้ และยืนยันให้แน่ใจว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแผนใหม่นี้มีความมั่งคั่ง เป้าหมายแต่ละข้อมีเกณฑ์ชี้วัดที่ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี 2030

เป้าหมายข้อที่ 12 “การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน”หมายถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และให้การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน อาชีพที่สุจริตและดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน การนำเป้าหมายเหล่านี้มาใช้งานจะช่วยส่งเสริมให้แผนพัฒนาโดยรวมเป็นไปได้จริง ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ และลดความยากจน เกณฑ์หนึ่งของเป้าหมายนี้คือการลดการสร้างของเสียให้ได้ในจำนวนมากพอสมควร ผ่านการป้องกัน ลดการใช้งาน รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในปี 2030

เพื่อเป็นแบบอย่าง คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำแพ็คเกจเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงมาปฏิบัติ แพ็คเกจนี้ประกอบด้วยข้อเสนอทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมขยะ เพื่อกระตุ้นให้ภูมิภาคยุโรปหันมาใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างงานใหม่ๆ ให้ผู้คน ข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับขยะที่ผ่านการแก้ไขนี้ ตั้งเป้าหมายในการลดขยะที่ชัดเจน และกำหนดแนวทางการจัดการขยะและรีไซเคิลในระยะยาวที่มีเป้าหมายสูงแต่ก็เป็นไปได้


 

แบ่งปันความรู้ของเรา