Řešení Nederman pro zpracování a recyklaci materiálů

Zákony a předpisy pro zpracování a recyklaci materiálů

Zákony pro nakládání s odpady regulují přepravu, zpracování, skladování a likvidaci veškerých odpadů včetně tuhého komunálního odpadu, nebezpečných odpadů, jaderného odpadu atd.

Zákony týkající se odpadů jsou obvykle zacíleny tak, aby minimalizovaly nebo eliminovaly nekontrolované šíření odpadních materiálů do životního prostředí, kde mohou způsobit ekologické nebo biologické škody. Zahrnují zákony zaměřené na omezování vzniku odpadů s prosazováním či vymáháním jejich recyklace. Regulační snahy zahrnují identifikaci a kategorizaci typů odpadů a ustanovují praktické kroky pro transport, zpracování, skladování a likvidaci.

Současná legislativa se rovněž zaměřuje na stimulaci oběhového hospodářství. Oběhové hospodářství je ze své podstaty obnovující a regenerační. Jejím cílem je vždy maximální využití a zhodnocení produktů, součástí i materiálů. 

Organizace spojených národů přijala jako součást nové agendy udržitelného rozvoje řadu cílů k vykořenění chudoby, ochraně planety a širokého zajištění prosperity. Každý z cílů má specifické úkoly, jichž má být dosaženo v roce 2030.

Cíl č. 12 „Udržitelná spotřeba a výroba“ se týká podpory využívání zdrojů a energetické účinnosti, udržitelné infrastruktury a zajišťování přístupu k základním službám, dále ekologických a řádných pracovních podmínek a lepší kvality života pro všechny. Jeho realizace přispívá k dosažení celkových plánů rozvoje, omezení ekonomických, environmentálních a sociálních nákladů v budoucnu, posílení hospodářské konkurenceschopnosti a omezování chudoby. Jedním z úkolů k dosažení tohoto cíle v roce 2030 je podstatné snížení produkce odpadů prostřednictvím prevence, redukce, recyklace a opětovného využití.

Jako příklad lze uvést krok Evropské komise, jež přijala ambiciózní balíček opatření pro oběhové hospodářství, jenž obsahuje revidované legislativní návrhy týkající se odpadů ke stimulaci přechodu Evropy k oběhovému hospodářství, jež posílí celkovou konkurenceschopnost, podpoří udržitelný hospodářský růst a vytvoří nová pracovní místa. Revidovaný legislativní návrh o odpadech stanovuje jasné cíle k omezování vytváření odpadů a předkládá ambiciózní a důvěryhodnou dlouhodobou strategii nakládání s odpady a recyklace.