Odsávání prachu s nebezpečím výbuchu – hořlavý prach

Hořlavý prach

Odsávání prachu s nebezpečím výbuchu v dřevozpracujícím průmyslu

Jedním z nejzávažnějších rizik způsobených prachem ve výrobním prostředí je výskyt hořlavého prachu. Při dosažení určité koncentrace prachu ve vzdušném kyslíku může dojít k výbuchu. K vyvolání exploze postačí aktivace iniciačního zdroje.

K výbuchu pak nemusí dojít v bezprostřední blízkosti. Exploze prachu se šíří z malých ohnisek od iniciačního zdroje do zbývajících prostor zařízení. V takových případech počáteční exploze rozvíří prach ve zbytku zařízení a rozptýlený prach se následně vznítí. Sekundární výbuch může být velmi silný a může vést ke zranění či usmrcení pracovníků a zničení majetku. K eliminaci mimořádné nebezpečnosti hořlavého prachu je nutné zamezit jeho akumulaci pomocí odlučovačů prachu. Společnost Nederman je předním výrobcem odlučovačů prachu s prověřenou historií kontroly prachu a zmírnění rizika vzniku požárů a výbuchů.

Výbušný prach nebo prostředí s nebezpečím výbuchu se vyskytuje na celé řadě pracovišť

Prach z většiny organických, kompozitních či syntetických materiálů a kovů může být hořlavý. Proto je nutné věnovat náležitou pozornost prevenci výbuchu prachu. Evropské společenství vydalo dvě směrnice o prostředí s nebezpečím výbuchu/hořlavým prachem (směrnice ATEX), jež vstoupily v platnost 1. července 2003 a 1. července 2006. Uplatňování těchto dvou směrnic vedlo ke zvýšené ochraně před výbuchem s následnou povinností zavedení určitých technických a organizačních opatření. Obdobně platí v Severní Americe normy NFPA . 

Společnost Nederman jako přední odborník na průmyslovou vzduchovou filtraci vyvíjí výrobky kompatibilní se směrnicí ATEX, jež splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky.

Je váš dřevní odpad hořlavý?

Kompozitní prach má v mnoha ohledech podobné hořlavé vlastnosti jako prach dřevní. Podívejte na náš test několika vzorků dřevního prachu a zjistěte, co nastane při aktivaci iniciačního zdroje.  


Společnost Nederman nabízí systémy odsávání prachu splňující požadavky směrnice ATEX

  • Účinnost odlučovačů prachu je osvědčená
  • Shodu se směrnicemi ATEX zajišťují panely k odlehčení výbuchu 
  • Riziku šíření výbuchu lze zamezit instalací bezpečnostních zařízení, jako jsou rotační ventily, zpětné klapky atd. 
  • Ventilátory s certifikací ATEX k manipulaci s potenciálně výbušným prachem