Avsug for eksplosjonsfarlig støv – lettantennelig støv

Lettantennelig støv

Håndtering av støvavsug med eksplosjonsfare i treforedlingsindustri

En av de mest alvorlige risikofaktorene forårsaket av støv i produksjonsmiljøer er brannfaren. Når støvet kommer i kontakt med riktig konsentrasjon av oksygen, oppstår det en eksplosjon. En tennkilde er alt som kreves for å utløse en eksplosjon.

Eksplosjoner kan spre seg fra punktet der de oppstår. Støveksplosjoner kan spre seg fra en liten eksplosjon ved tennkilden til resten av anlegget. I slike tilfeller vil den første eksplosjonen virvle opp støv i resten av anlegget, som deretter antennes. Den påfølgende eksplosjonen kan bli så kraftig at den skader eller dreper ansatte og ødelegger eiendom. For å unngå ekstreme skader som følge av lettantennelig støv, må akkumulering forhindres ved bruk av støvoppsamlere. Nederman er en ledende produsent av støvoppsamlere og har en dokumentert historikk med håndtering av støv og forebygging av brann og eksplosjoner.

Eksplosivt støv og potensielt eksplosive atmosfærer oppstår på en rekke ulike arbeidsplasser.

Støv fra de fleste organiske materialer, komposittmaterialer, syntetiske materialer og metaller kan være lettantennelig, hvilket nødvendiggjør forebygging av støveksplosjoner. EU har innført to direktiver om eksplosive atmosfærer / lettantennelig støv ( ATEX-direktivene), som trådte i kraft 1. juli 2003 og 1. juli 2006. Bestemmelsene i disse to direktivene har gitt bedre beskyttelse mot eksplosjoner gjennom ulike tekniske og organisatoriske krav. I Nord-Amerika må man forho lde seg til NF PA-standardene. 

Som en ledende ekspert på industriell luftfiltrering utvikler Nederman ATEX-godkjente produkter som oppfyller de strengeste sikkerhetskravene.

Er treavfallet ditt lettantennelig?

Støv fra komposittmaterialer har mange likheter med tremel med tanke på brannfare. Se når vi tester flere støvprøver for å se hva som skjer når luftbårent støv kommer i kontakt med en tennkilde.  


Nederman tilbyr støvavsugssystemer som oppfyller ATEX-kravene

  • Støvoppsamleren har en dokumentert tålegrense
  • Overholdelse av ATEX sikres ved bruk av dører og paneler med eksplosjonsavlastning 
  • Faren for at en eksplosjon sprer seg kan forebygges ved å montere sikkerhetsutstyr, for eksempel dreieventiler, mottrykksklaffer, osv. 
  • Viftene er ATEX-sertifisert for håndtering av potensielt eksplosivt støv