Řešení odsávání zplodin svařování

Zákony a předpisy pro svařování

Nižší hodnoty expozice pro kouř a zplodiny svařování či řezání kovů

Mezinárodní zdravotnické organizace uznávají důležitost prevence zdravotních rizik souvisejících se zplodinami a kouřem vznikajícími v průběhu svařování a tepelného dělení. V mnoha zemích jsou důrazně prosazovány přísné regulace a standardy osobní expozice, jako jsou limitní hodnoty dle ISO, OSHA PEL a ACGIH TLV k minimalizaci vystavení pracovníků nebezpečným kovovým částicím, jež mohou být ve zplodinách svařování obsaženy.

Primárním řešením zmírnění expozice zaměstnanců zplodinám svařování jsou ventilace a filtrace. Zplodiny svařování vznikají během tepelného procesu, jenž vytváří oblak částic suspendovaných v okolním ovzduší. Po vychladnutí oblaku zplodin částice pronikají do dýchací zóny a vyvolávají expozici pracovníků. Správně navržené systémy zachycování a filtrace chrání zdraví personálu a pomáhají zajistit soulad s místními předpisy a normami. 

Další informace naleznete v našem centru znalostí v části „Zdravotní a bezpečnostní rizika související se svařováním“.