Hvordan FibreDrain-teknologien perfeksjonerer filtrering av oljerøyk og oljetåke

Oljerøyk og oljetåke er helseskadelig, og kan føre til en rekke ulike problemer ved utslipp i et arbeidsmiljø. Teknikkene som brukes til å fjerne oljepartikler fra luften i industrilokaler har mange ganger vist seg å være lite effektiv og i verste fall utilstrekkelig. Slike partikler kan bare fjernes på en økonomisk måte ved å bruke en filterløsning med både høy oppsamlingskapasitet og gode avrenningsegenskaper. Spesielt i miljøer og bruksområder der oljetåke og oljerøyk forekommer ofte.

Hva er oljetåke og oljerøyk?

Hva som er tåke og hva som er røyk avgjøres av væskene som bidrar til å danne tåke eller røyk, samt dråpestørrelsen. Oljetåke består av en vannbasert emulsjon (kjølevæske) der oljen utgjør 2–10 % og resten er vann (som brukes til henholdsvis smøring og kjøling). Oljerøyk dannes av skjæreolje, som ikke inneholder vann. Derfor kan oljen og røyken som dannes av den utgjøre en potensiell brannfare. Skjæreolje og vannemulsjoner omtales med ett felles begrep: MWF – metal working fluids eller metallbearbeidingsvæske.

Dreiing, fresing, sliping, boring, herding og pressing er blant de vanligste prosedyrene der oljetåke og oljerøyk kan dannes. Dette skjer vanligvis når spyletrykket er høyt og emulsjonen sprøytes på et verktøy eller et produkt som beveger seg eller roterer raskt. Oljerøyk dannes på samme måte og i de samme bruksområdene, men med varme som hovedkilde.

Farene ved metallbearbeidingsvæske

Høyere maskinhastigheter og høyere produktivitet har de siste tiårene ført til økte nivåer av oljetåke og oljerøykpartikler. Partiklene i oljetåken er vanligvis større enn partiklene i oljerøyken, og de er derfor lettere å samle opp. Dråpene i oljetåken er vanligvis mer enn en mikrometer i størrelse, som igjen betyr at de er lettere å samle inn enn partikler som slippes ut gjennom oljerøyk, som vanligvis er mindre enn en mikrometer i størrelse.

Disse stoffene medfører mange og betydelige farer. Maskinene som inneholder metallbearbeidingsvæske blir ikke nødvendigvis påvirket av dem, men når væskene slippes ut som tåke eller røyk, kan de samle seg i ventilasjonsanlegget og/eller føre til skitne og klebrige overflater på tak, vegger, gulv, trapper og/eller utstyr. I tillegg er de ofte kreftfremkallende, og dermed en umiddelbar helsefare for dem som arbeider i lokalene. De kan også forårsake hud- og åndedrettsproblemer. I tillegg kan utslipp av oljetåke samle seg i vanndammer på gulv og maskiner, der smuss og bakterier kan samle seg.

Oppsamling av oljepartikler

For å kunne rengjøre luften for de farlige partiklene må man installere en effektiv oljetåke-/oljerøykfilter med et like effektivt filtermedium. Oppsamling av partiklene er på mange måter den minst kompliserte delen av operasjonen (selv om mange filterløsninger ikke gjør en god nok jobb her). En større utfordring er å unngå at filteret umiddelbart blir tilstoppet av partiklene som samles opp. Uten tilstrekkelig avrenning vil mange filtre bli fulle i løpet av bare noen timer.

Metoder og egenskaper for å sikre effektiv avrenning av oljetåke/røyk

Avrenning, det vil si væskens (eller faststoffets) evne til å komme inn i og ut av filtermediet, avhenger av en rekke faktorer, for eksempel tettheten til både væsken og filtermediet, lufthastigheten, fibrenes lengdefordeling og fibrenes tetthetsfordeling. I FibreDrain-filtrene blir de ørsmå oljedråpene samlet opp av fiberlag. Filtrene har en sikksakkmønstret, bølgelignende utforming for å øke overflateområdet og potensialet for absorpsjon av partikler. Denne utformingen bidrar også til å redusere lufthastigheten gjennom filteret, noe som i sin tur gjør at flere partikler fester seg i fibrene. På grunn av overflatespenningen i fibertrådene blir dråpene sittende fast i fibrene, der de flyter sammen med andre dråper. Grove fibre, som man finner i FibreDrain, har overlegne avrenningsegenskaper sammenlignet med finere fibre. Finere fibre er svært velegnet for å samle opp dråpene, men de hindrer ikke at dråpene faller ned, slik grovere fibre gjør.

Jo mer krevende bruksområdet er, desto større er behovet for bærekraftige løsninger

Nedermans FibreDrain-filtre for oljetåke og oljerøyk er utviklet for å sikre høy filtreringseffekt og lang filterlevetid også ved høye konsentrasjoner av oljetåke/oljerøyk og lange driftsperiode. Filtrene varer vanligvis i flere år, og trenger svært lite vedlikehold i dette tidsrommet. FibreDrain har vist seg å være spesielt nyttig i bilindustrien og flyindustrien, der oljetåke og oljerøyk forekommer og andre løsninger ofte ikke gir tilstrekkelig filtrering.

Systemet er tilpasningsdyktig og forutsigbart, og gir en moderne og brukervennlig løsning for filtrering av oljetåke/oljerøyk

FibreDrain-filtrene har en modulbasert utforming som gjør at de kan brukes og utvides på en lang rekke ulike måter avhengig av for eksempel den industrielle prosessen eller en bestemt maskin. De kan plasseres ved individuelle arbeidsstasjoner eller konsentreres i en samlet filtreringsløsning. Filterets størrelse avhenger av mengden luft som passerer fra maskinen og gjennom enheten (i kubikkmeter per time), ikke av partikkelkonsentrasjonen. Det er imidlertid mulig å foreta visse tilpasninger i filteret avhengig av konsentrasjonen av farlige partikler – en egenskap som er unik for FibreDrain oljetåke- og oljerøykfiltre 

Ved å legge til Nederman Insight kan operatørene holde oversikt over behovet for filterutskiftinger og eventuelt vedlikehold før det oppstår. Dette vil sannsynligvis tilrettelegge enda bedre for arbeidsprosessen, og man får et system der både filtreringen og vedlikeholdarbeidet kan skje enkelt og effektivt. 

Du kan lese mer om FibreDrain herTa gjerne kontakt hvis du har spørsmål rundt filtrering av oljetåke og oljerøyk, og husk å lese min kommende artikkel om hvordan du kan øke sikkerheten i skjæreoljeapplikasjonene dine.