Oljetåkefiltrering, kjølevæskeoppsamling og -resirkulering

Metallbearbeiding

Optimaliser produksjonen med håndtering av metallspon, resirkulering av kjølevæske og filtrering av oljetåke

I metallbearbeiding med veldig produktive maskiner og høy kuttehastighet oppstår det metallstøv og fliser, og det kreves store mengder kjølevæske. Metallbearbeiding produserer også oljetåke og fordampet kjølevæske som kan utgjøre en fare for de ansatte og forårsake problemer med CNC-maskiner. Mikroskopiske dråper av væske kan påvirke følsom elektronikk  i maskiner, noe som igjen kan føre til plutselige driftsavbrudd. Å løse disse problemene ved bruk av Nedermans effektive oljetåkefiltrering, materialhåndteri ng og resirkuleri ngssystemer for kjølevæske gir store muligheter til å kutte kostnader og øke lønnsomheten. 

Nedermans machiningkonsept er utviklet for å gi bedrifter i metallbearbeidingssektoren produkter og systemer som dekker dagens og fremtidens behov. Vi er et av få selskaper i verden som  ser helheten  rundt  utfordringene med ren luft  i  metallbearbeidingsindustrien og vet hvordan de løses. Løsningene våre bidrar til bedre  arbeidsmiljøer, mindre miljøbelastning og mer effektiv produksjon.

Håndtering av spon

  • Bedre utnyttels e av raffinerte materialer
  • Mindre behov  for oppbevaring og hånd tering av dreiespon

Oppsamling/filtrering av damp

  • Oppfyllelse av krav til innendørs luftkvalitet 
  • Redusert sykefravær
  • Mindre vedlikehold og rengjøring  av elektronikk og styringer

Resirkulering av kjølevæske

  • Forbedre produktiviteten og produktkvali teten med effektiv kjølevæskehåndtering
  • Gjenb ruk av kjøl evæsken øker lønnsomheten og er mindre belastende  for miljøet

Nedermans løsninger inkluderer systemer for håndtering av spon prose ssering, filtrering av kjølevæske og olje-/vannutskillelse. Fordelene er lengre levetid for k jølevæsken, reduserte kostnader ved håndtering av spon, og høyere prise r for restmaterialer. Nedermans produkter og systemer holder også maskiner  og fasiliteter rene for materialrester, og oljetåkeoppsamlerne våre renser luften.