Så effektiviserar FibreDrain-teknik filtrering av oljerök och oljedimma

Oljerök och oljedimma är hälsofarligt och kan orsaka en rad olika problem när den släpps ut i arbetsmiljön. De metoder som används för att rena luften från oljepartiklar i industriella anläggningar har ofta visat sig vara ineffektiva och i värsta fall även otillräckliga. Endast en filterlösning med både hög utsugskapacitet och goda dräneringsegenskaper har förmågan att kunna ta bort dessa partiklar på ett ekonomiskt sätt, även i miljöer och sammanhang där oljedimma och oljerök förekommer i stora koncentrationer.

Vad är oljerök och oljedimma?

Det som anses vara dimma och rök definieras av vätskorna som bildar dem, samt dropparnas storlek. Oljedimma består vanligtvis av en vattenbaserad emulsion (skärvätska) med en oljehalt på 2 till 10 procent och vatten (för smörjning respektive kylning). Oljeröken bildas av oljan som i sig inte innehåller något vatten. Det innebär att oljan och röken som avges är potentiella brandrisker. Ren olja och vattenemulsioner kallas ofta: MWF – metal working fluids eller metallbearbetningsvätskor.

Svarvning, fräsning, slipning, borrning, härdning och pressning är de vanligaste förfaranden där oljedimma och oljerök kan bildas. Detta händer i regel när spoltrycket är högt och emulsionen sprutas på ett verktyg eller en produkt som rör sig eller roterar snabbt. Oljerök bildas på ett liknande sätt, genom samma arbetsmetoder fast med värme som huvudkälla.

Risker med metallbearbetningsvätskor

På senare år har ökade maskinhastigheter och ökad produktivitet lett till en ökning av oljedimma och oljerök. Partiklarna i oljedimman är i regel större än partiklarna i oljeröken och är således lättare att fånga upp. Dropparna i oljedimman är i regel större än en mikrometer, vilket i sin tur innebär att de är lättare att samla in än partiklarna som finns i oljerök som oftast är mindre än en mikrometer.

Det finns många och betydande faror i samband med exponering till dessa ämnen. Maskinerna som innehåller metallbearbetningsvätskor påverkas inte nödvändigtvis av dem, men när dessa vätskor släpps ut som dimma eller rök kan de ackumuleras i ventilationssystem och/eller skapa smutsiga och kladdiga avlagringar på tak, väggar, golv, trappor och/eller utrustning. Dessutom är de ofta cancerframkallande och således en direkt hälsofara för personalen i anläggningen. De kan också orsaka hudirritation och andningsbesvär. Oljedimma kan dessutom skapa vattenpölar där smuts och bakterier samlas på maskiner och golv.

Att samla in oljepartiklar

För att kunna rena luften från de farliga partiklarna måste man installera ett effektivt oljedimfilter/oljerökavskiljare med ett minst lika effektivt filtermedium. Att samla in partiklarna är i regel den enkla uppgiften i sammanhanget (även om många avskiljare inte presterar särskilt väl). Den stora utmaningen att är säkerställa att filtret inte snabbt blir igensatt med partiklarna som det fångar upp. Utan god dränering skulle många vara fulla inom bara några timmar.

Metoder och egenskaper för att säkerställa effektiv dränering vid avskiljning av oljedimma/oljerök

Dränering, dvs. förmågan hos en vätska (eller fasta partiklar) att fångas upp av filtermediet och lämna det, är beroende av en mängd faktorer, såsom densiteten av både vätskan och filtermediet, lufthastigheten, fiberlängdsdistribution och fibertäthetsdistribution. I våra FibreDrain-filter fångas de små oljedropparna upp av flera lager med fibrer. Filtren har ett sicksacks- och vågformat mönster som ökar ytans area och förmåga att fånga upp partiklar. Denna konstruktion bidrar också till att minska luftflödeshastigheten genom filtret, vilket i sin tur gör det möjligt att fånga upp fler partiklar med fibrerna. Tack vare fibrernas ytspänning stannar dropparna kvar på fibrerna där de flyter samman med andra droppar. Grova fibrer, som de som finns i FibreDrain, har överlägsna dräneringsegenskaper jämfört med finare fibrer. Finare fibrer kan fånga upp många oljedroppar men har inte samma kvarhållningsförmåga som grövre fibrer.

Ju tuffare arbetsuppgift, desto större behov av hållbara lösningar

Nedermans oljedimavskiljare och oljerökavskiljare med FibreDrain-teknik är utvecklade för att säkerställa hög filtreringseffektivitet och en lång filterlivslängd även vid höga koncentrationer av oljedimma och oljerök under långa driftsperioder. Filtren håller i regel i många år och kräver väldigt lite underhåll under tiden. FibreDrain har visat sig vara särskilt användbar i bil- och flygindustrin där oljedimma och oljerök är vanligt förekommande och andra lösningar ofta inte är tillräckliga.

Anpassningsförmåga och förutsägbarhet är det som utmärker ett användarvändligt filtreringssystem för oljedimma/oljerök

FibreDrain-filtrens modulära konstruktion betyder att de kan installeras och utökas på många olika sätt beroende på den industriella processens omfattning eller en viss maskin. De kan installeras vid individuella arbetsstationer eller fungera som centraliserat filterlösning. Storleken på filtret bestäms av den mängd luft som passerar från maskinen genom enheten (kubikmeter per timme), inte koncentrationen av partiklar. Det är däremot möjligt att göra vissa anpassningar till filtret beroende på koncentrationen av farliga partiklar – en unik egenskap hos FibreDrain-avskiljare för oljedimma och oljerök. 

Om du lägger till Nedermans Insight-plattform får operatörer information om nödvändiga filterbyten och eventuella underhållsbehov långt i förväg. Detta effektiviserar driften ytterligare och skapar ett system där både filtrering och underhåll kan utföras enkelt och effektivt. 

Läs mer om FibreDrain härOm du har frågor kring filtrering av oljedimma och oljerök ska du läsa min kommande artikel om hur du kan öka säkerheten kring alla dina applikationer som använder olja.