Hälsorisker i samband med svetsning

Så skyddar du dig mot hälsofarlig svetsrök

Svetsare utsätts för ett antal risker i samband med exponering till farliga ämnen som kan  leda till sjukskrivning eller förtidspensionering. Olika svetsmetoder avger olika mängder rökgas med varierande koncentrationer av hälsofarliga ämnen. Några högriskämnen som förekommer är sexvärt krom Cr (VI), mangan, nickel och bly. Partikelstorleken (0,01–1μm) påverkar svetsrökens giftighet. Ju mindre partiklarna är desto farligare blir de eftersom de kan dras djupare ned i lungorna. Mängden och typen av svetsrök som bildas beror på  svetsmetod och material. Därför är det praktiskt taget omöjligt att avgöra om en metod är bättre eller sämre än en annan. En trend är att MIG, MAG och TIG blir allt vanligare. Dessa metoder ger i regel  bättre arbetsmiljö.

Största riskerna i samband med svetsning

Risker i samband med olika svetsmetoder och belagda material. Sjukdomar med koppling till exponering till olika typer av rökgaser från svetsning:

  • Lungcancer, tjocktarmscancer, tarmcancer och levercancer
  • Hjärnskador
  • Neurologiska sjukdomar
  • Försämrad lungkapacitet
  • Lunginflammation
  • Astma
  • Hudsjukdomar
  • Allergier
  • Fertilitetsproblem

Nedermans lösningar för arbetsplatsventilation

En trygg och säker arbetsmiljö kan minska sjukfrånvaron och förhindra förtidspensionering. En god arbetsmiljö ger även bättre kvalitet på slutprodukten och  högre produktivitet. En framgångsrik verksamhet kräver en trygg och säker arbetsmiljö. 

Utsug vid källan är bevisligen det effektivaste sättet att avlägsna svetsrök och rökgas. Välj den effektivaste lösningen för din arbetsplats! Nederman erbjuder olika lösningar för utsug av damm, partiklar och rökgaser. Vilket lösning du bör välja beror på vad utsuget ska användas till och hur ofta systemet används.

Svetspartiklar 
Luftburna partiklar från 2 veckors svetsning. En enda svetsare producerar 20-40 g rökgas per timme vilket motsvarar omkring 35–70 kg per år.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss