Hantering av rök och damm vid slipning och svetsning

Hantering av rök och damm vid slipning och svetsning kräver ett genomtänkt och omsorgsfullt konstruerat system. Vid insamling av damm och rök i en tillverkningsmiljö måste systemet som används inte bara leda bort skadliga material från operatörerna, det måste även göra det på ett sätt som minskar risken för explosion eller brand i dammavskiljare eller rökutsug.

Svetsrök är sällan explosiv, men en stor del av den är brännbar. Det innebär med andra ord att även om explosionsrisken är låg innebär eventuella gnistor som kommer in i systemet en risk för brand. Slipning kan å andra sidan skapa ett mycket explosivt damm, i synnerhet vid arbete i aluminium. Svetsrök och damm från slipning och svetsning kräver olika metoder vid hanteringen. Följande kännetecknar var och en.

Krav vid slipning

Dammavskiljningssystemet för slipavdelningen måste vara helt avskilt från det system som används för svetsningsavdelningen. Kombinationen av svetsloppor och slipdamm kan skapa en potentiellt riskabel situation. Dessutom ser riskerna för de båda processerna olika ut.

Konstruktionen av systemet på slipavdelningen är helt beroende av vilka processer som är aktuella där. Vanligtvis kan utsugssystemet vara en fast utsugshuv, en utsugsarm eller ett slitsat huvsystem på baksidan av varje station. På vissa typer av verktyg kan även utsugen monteras direkt på verktyget. Oavsett vilken metod du använder är det viktigt att säkerställa att systemet har tillräcklig kapacitet för den aktuella mängden damm som alstras. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) och liknande organisationer ger rekommendationer om många tillämpningar och parametrar för att säkerställa att detta uppnås.

När dammet väl har samlats in vid källan är även transporthastigheten viktig. Du måste se till att dammet rör sig genom hela kanalsystemet utan att falla ner mitt i, ansamlas och på så vis skapa risk för att systemet slutar fungera.

När det gäller val av dammavskiljare är det bra att först analysera dammet för att fastställa dess riskprofil så att du vet vad du har att göra med. Är det explosivt måste du inkludera motåtgärder för att hantera den risken. En viktig aspekt är att isolera kanalsystemet så att en eventuell explosion som uppstår i dammavskiljaren inte fortplantar sig tillbaka in i byggnaden. På samma sätt, om det finns tryckavlastningspaneler, är det viktigt att säkerställa att det område som ett eventuellt eldklot skulle utmynna i är avstängt och helt fritt från människor.

Avskiljning av explosivt damm

Krav vid svetsrök

För utsug av svetsrök finns det en mängd olika alternativ för att säkerställa att röken leds bort från operatören: allt från svetspistoler med inbyggt utsug och utsugsarmar till utsugshuvar. Utsugshastigheten är viktig för att säkerställa att röken sugs ut i rätt hastighet utan att påverka skyddsgasen och svetsfogens kvalitet.

En gnistfångare är en av de viktigaste komponenterna i den brandbekämpande säkerhetsutrustningen för utsugssystemet. Dessa brukar byggas in i de flesta mobila uppsamlare. Gnistfångare är utformade för att tvinga gnistorna att färdas en längre väg utan att för den skull nå så långt. På så vis tappar gnistorna farten vilket leder till att de faller ner och slocknar.

Ett av de sista hindren innan en gnista kan nå dammavskiljaren är brandhämmande filterpatroner. Även om filterpatronerna inte hindrar bränder från att uppstå, minimerar de risken för spridning av dylika bränder.

Många dammavskiljare kan nu utrustas med rökdetektorer eller IoT-baserade system som övervakar luftströmstemperaturen vilket gör att du snabbt blir varnad vid en eventuell brand. På så vis kan du undvika andra följdskador i samband med en brand i dammavskiljaren.

IoT-stöd vid slipning och svetsning

Din dammavskiljare och ditt rökutsug skyddar personalen från farliga rökgaser, damm och partiklar som bildas vid verkstadsarbetet. IoT-aktiverade dammavskiljare och rökuppsug gör det möjligt att spåra hur väl systemen fungerar och minska risken för att systemet slutar fungera. Dessa system kan anpassas för insamling av data som du anser vara driftskritiska.

Du kan med fördel använda tekniken för spårning av en rad olika nyckelfaktorer. Den första är en luftflödessensor som säkerställer att luftflödet genom systemet är tillräckligt för att lämplig utsugshastighet vid huven ska uppnås.

Här spelar även transporthastigheten in, i synnerhet för tillämpningar med explosionsfarligt damm. Om du redan vid utformningen av kanalsystemet vet att det krävs ett minimalt luftflöde, kan du genom att övervakning säkerställa att luftströmmen inte rör sig för långsamt. På så vis kan du undvika att dammet faller ner, ansamlas och skapar en potentiellt riskabel situation.

Hanterar du explosivt damm krävs någon typ av isoleringsventil nära dammavskiljaren. En damminsamlingssensor på denna isoleringsventil kan varna dig vid problem mellan nödvändiga fysiska ventilinspektioner.

Sensorer kan användas vid kollektorn för att övervaka tryckfall i filtret. Dessutom kan du övervaka mängden damm som samlas i tratten, trumman eller lådan under uppsamlaren. Nästan alla företag som har dammavskiljare har någon gång låtit den bli överfull eller missat underhållsfönstret. Detta resulterar i ett dammkaos vid tömningen. En sensor informerar dig om när det är dags för tömning eller underhåll av dammavskiljaren.

Ytterligare en viktig faktor utöver säkerhet och drifttid är medarbetarnas effektivitet. Många svetsare ansvarar för underhållet av dammavskiljaren och att låta dem slippa det ansvaret är helt klart en fördel.

På utloppssidan av dammavskiljaren kan utsläppsmonitorer varna dig om ett filter läcker eller är felaktigt installerat.

Det går även att övervaka fläktvibrationer. Något som kan vara värdefullt om du till exempel har ett stort centralt system med en stor, anpassad fläkt. Om fläkten går sönder (på grund av obalans eller ett katastrofalt fel) kan det vara svårt att få tag på reservdelar. Har du ett övervakningssystem som i god tid förvarnar dig om potentiella problem kan du utföra nödvändigt förebyggande underhåll, något som kan göra stor skillnad för verksamheten i verkstaden.

Använder verkstaden roterande luftslussar går det att övervaka dessa för att säkerställa att de roterar och släpper ut damm. Som tidigare nämnt kan övervakning av luftströmstemperaturer förvarna dig om en potentiell brandrisk. I ett läge där luftstömstemperaturen inte får understiga ett visst värde kan du bli varnad även om detta skulle ske.

Ha systemen som krävs för korrekt hantering av slipdamm och svetsrök för att behålla kompetent personal

Rena och säkra verkstäder har större möjligheter att behålla kompetenta medarbetare – en nyckelresurs som blir ständigt allt svårare att få tag på. Att säkerställa att dammavskiljare och rökutsug är utformade för att fungera så effektivt som möjligt bidrar till att skapa en ren och säker arbetsmiljö.

Artikeln publicerades ursprungligen i Canadian Metalworking – oktober 2022

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss