Ren luft med Nedermans hållbara lösningar för industriell luftfiltrering

Hållbarhet

Vi skapar mervärde åt våra kunder genom att effektivisera produktionsprocesserna, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan

Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion. Våra kunder vill förbättra lönsamheten genom att effektivisera sina processer i största möjliga mån. De vill kunna uppfylla alla stränga miljökrav och skydda sina anställda mot rök och damm. Nederman kan bistå på samtliga punkter. Det är så vi skapar värde.

Vi erbjuder lösningar som lever upp till våra kunders höga förväntningar och varierande behov. Vi hjälper våra kunder arbeta effektivare, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan – med utrustning som inte sällan har en livscykel på 20 år. Vi gör det dessutom till lägsta möjliga kostnad under produktens livscykel.

Vårt löfte

Vi hjälper kunder runt om i världen att skydda sina anställda, sin produktion och miljön från damm, rök och avgaser.

Det handlar dels om att göra det möjligt för våra kunder att effektivisera sina processer och dels om vårt engagemang för ärlighet och öppenhet kring hur vi gör affärer. Vi gör skillnad genom att dela vår kunskap och expertis för att hjälpa kunder runt om i världen producera säkrare och renare, mer resurseffektivt och mer lönsamt. et

Läs mer om våra hållbarhetsmål på Nederman Group webbplatsen. 

Vårt åtagande – att bidra till en hållbar framtid

Som ledande leverantör av miljöteknik har Nederman bidragit till att minska miljöpåverkan från industriell produktion och skapat säkra och rena arbetsmiljöer samt stärkt produktionseffektivitet i mer än 70 år. Idag är vi mer fokuserade än någonsin på att bidra positivt till en hållbar utveckling i hela värdekedjan, från produktutveckling till kundanvändning.

Fem sammanlänkade hållbarhetsåtaganden garanterar att vi ständigt fortsätter att förbättra hur vi uppfyller detta löfte och skapar värde åt våra  kunder, vårt företag och vår planet.

Code of Conduct

Att agera på ett ansvarsfullt och korrekt sätt är absolut grundläggande för Nederman och vi tar frågor såsom korruption och mutor på allra största allvar. Företaget har därför som ambition att utbilda samtliga anställda i Nedermans uppförandekod och vi har som målsättning att inte ha några överträdelser mot vår antikorruptionspolicy. Nederman förväntar sig också motsvarande av koncernens leverantörer och distributörer.

Nedermans Code of Conduct
Nedermans Code of Conduct för leverantörer

Hållbarhetsresultat 

För att säkerställa att vi lever upp till våra löften och åtaganden har vi satt upp hållbarhetsmål. Målen är relaterade till kunder, produkter och lösningar, miljöpåverkan och uppförandekod, och vi kontrollerar regelbundet våra resultat.

Läs mer om vårt åtagande, vår Code of Conduct och våra hållbarhetsresultat rel="noopener noreferrer" på Nederman Group webbplatsen