Filtrering av oljedimma och uppsamling och återvinning av skärvätska

Metallbearbetning

Effektivisera produktionen med system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma

Metallbearbetning med högproduktiv utrustning och hög skärhastighet kräver stora mängder skärvätska och genererar produktrester som metalldamm och spån. Metallbearbetning genererar även olje- eller skärvätskedimma som är hälsofarlig för anställda och kan orsaka problem med CNC-utrustning. Mikroskopiska vätskedroppar kan påverka känslig elektronik i  utrustningen med plötsliga maskinstopp som följd. Genom att använda Nedermans effektiva oljedimfilter, materialhanterings- och  skärvätskeåtervinningssystem skapas många möjligheter till kostnadsbesparingar och ökade intäkter. 

Nederman har utvecklat ett koncept med produkter och system som klarar både nuvarande och framtida behov inom metallindustrin. Vi är ett världsledande när det gäller att ta ett  helhetsgrepp  om luftrening inom metallindustrin. Våra lösningar bidrar till  bättre arbetsmiljö, minskar miljöpåverkan och effektiviserar produktionen.

Metallspånhantering

 • Effektivare återvinning av förädlade metaller
 • Minskat  hanterings- och deponeringsbehov för stora mängder metallspån
 • Återvinning och filtrering av skärvätskor

Filtrering/utsugning av oljedimma

 • Efterlevnad av gällande lagstiftning för luftkvalitet 
 • Minska sjukfrånvaron
 • Minska underhållet och rengöringsbehovet för elektronik och annan produktionsutrustning

Återvinning av skärvätska

 • Öka produktiviteten och produktkvaliteten genom effektivare hantering av skärvätska. Lång filterlivslängd med bibehållen effektivitet som minimerar antalet driftstopp orsakade av filterbyte.
 • Rening och återvinning av skärvätska ökar lönsamheten och skonar miljön

Nedermans lösningar omfattar system för hantering och bearbetning av metallspån, filtrering av skärvätska och separation av olja/vatten. Det innebär minskade kostnader för skärvätskor och hantering av metallspån såväl som högre försäljningspris för metallrester . Nedermans produkter och system håller dessutom lokaler och maskiner rena från materialrester och våra oljedimfilter renar luften.

Lönsam förädling av restavfall 

Många företag inom skärande bearbetning producerar till och med större mängd avfall (spånor och metallstoft) än färdiga detaljer i sina processer.  CNC svarvning orsakar upp till 40-60% bearbetningsrester och dessa spånor innehåller också stora mängder skärvätska. Följaktligen finns det ett stort värde i att på ett effektivt sätt rengöra och förädla detta avfall. Ju renare och mer homogent avfall, desto högre värde betingar det. För att ta bort skärvätskan ur avfallet använder man normalt en centrifugering för att på ett effektivt och forcerat sätt återvinna över 90% av den skärvätska som följer med bearbetningsresterna. Väljer man dessutom att pressa samman och kompaktera det renade bearbetningsresterna till briketter, så höjer man värdet ytterligare eftersom den efterföljande smältningen och hanteringen förenklas.

Minska kostnaderna för skärvätskor - säkerställ produktiviteten

Skärvätskor med låga halter förorening påverkar processerna positivt och medger bättre precision i tillverkningen. Smutsiga skärvätskor sliter mer på maskinernas rörliga delar såsom spindlar, verktyg, pumpar osv. Förorenade skärvätskor kommer att få en högre bakterietillväxt, vilket påverkar skärvätskans smörjande och kylande egenskaper negativt och oftast även orsakar odör. Att byta oljan på grund av förorening är väldigt kostsamt både avseende de driftstopp det orsakar men även kostnader för ny olja och inte minst kostnader för att på ett säkert sätt destruera den gamla, förorenade vätskan.

Effektiva filtreringssystem

Nedermans lösning för att erbjuda konstantfiltrering av skärvätskor är det så kallade ”Presto” produkterna. Skärvätskan renas från sediment, fasta partiklar och restolja. Nederman kan även erbjuda större system för större grupper av maskiner. En investering i ett system för skärvätskerening är alltid en god investering.

Ren luft i verkstaden och en säker arbetsmiljö

Luftburen oljedimma eller oljerök orsakad av tryck, rörelser och värme i processen är direkt hälsofarlig och kan orsaka driftstopp. Förutom det så sedimenterar skärvätskan i lokalerna, på maskiner och elektronik  för eller senare om luften inte renas. Att installera en av Nedermans oljedimavskiljare minskar riskerna för arbetsskador och skyddar lokalerna och produktionsutrustningen , vilket minimerar driftstoppen, minskar underhållskostnaderna och minskar behovet as städning.

Rena arbetsplatser

Det är viktigt att komma ihåg att inte använda tryckluft för rengöring. Detta flyttar bara problemet till en annan plats och rör dessutom upp redan sedimenterade föroreningar, vilket försämrar arbetsmiljön. Använd därför alltid någon av Nedermans mobila eller centrala dammsugare/högvakuumsystem för rengöring av maskiner och lokaler.

Håll lokaler fria från farlig olja och skärvätska

Nedermans lösning på problemen för med bearbetningsrester, skärvätskefiltrering och oljedimavskiljning kommer att innebära förlängd livslängd hos skärvätskorna, lägre kostnader för avfallshantering, högre värde hos bearbetningsresterna, lägre kostnader för städning och underhåll.

System och lösningar

 •  Spånhantering och intern transport
 • Rening av bearbetningsrester och brikettering
 • Oljedim- och oljerökavskiljare
 • Skärvätskerening
 • Maskinrengöring, och städning (mobil eller central)

Hjälper metallbearbetningsföretag över hela världen

Bearbetningsrester, t.ex spånor och skärvätskor är nödvändiga i alla typer av skärande bearbetning och kostnaderna för dessa kan reduceras rejält med rätt åtgärder för att underhålla processerna. Nederman har hjälpt många företag, världen över, att få större konkurrenskraft genom att öka värdet på deras avfall samt öka livslängden på deras maskiner, lokaler, elektronik, skärvätskor verktyg osv.

Vi har även en stor erfarenhet av att effektivt lösa luftföroreningsproblem orsakade av oljor och emulsioner. Vi har lösningar för alla förekommande typer av processer. Vi erbjuder effektiva reningssystem för alla typer av operationer såsom slipning, härdning, djupborrning, svarvning, fräsning osv.    

 
Effektiva kylmedelsfiltreringssystem
 
Effektiva kylmedelsfiltreringssystem
 
Rena arbetsplatser