Påvisning og reduksjon av risikoen for eksplosivt støv i tobakks- og matproduksjon

Organisk støv – fra for eksempel sukker, mel, korn, krydder og tre – er like eksplosivt som metallstøv. For å minimere risikoen for en alvorlig eller til og med dødelig eksplosjon, kreves det oppmerksomhet fra både ledelsen og operatørene, i tillegg til utstyr som kan fange opp støvet og fjerne det fra produksjonsprosessen.

Organisk støv er vanlig innen matproduksjon, og er svært lettantennelig

Praktisk talt alle typer organisk støv kan eksplodere hvis fuktinnholdet er lavt nok. Tilsynelatende harmløse dyre- og landbruksingredienser som brukes i buljong, potetmel og lignende produkter er ikke noe unntak. Mange industrielle prosesseringsanlegg for næringsmidler tilsetter store mengder krydder, smaksstoffer og stivelse i produktene. Dette fører ofte til at det dannes store støvskyer fra sekker og andre beholdere i prosessen. Når disse stoffene blandes med relativt fuktige produkter (for eksempel frisk frukt eller oppmalt kjøtt), fjernes risikoen for eksplosjon. Før det skjer, kan imidlertid støvet antennes og forårsake alvorlig skade hvis det kommer i kontakt med en overopphetet motor, en varm overflate eller en sigarettstump.

Fint, tørt støv kan oppstå og samle seg i store mengder på kort tid

Selv fuktig støvmateriale som anses som sikkert, kan eksplodere hvis det er tilstrekkelig finkornet og eksponeres for lav fuktighet.

Nederman har nylig levert et FlexFilter EX-system til et svensk tobakksforetak som fremstiller produkter av fuktig tobakkspulver. Siden pulveret normalt inneholder en relativt stor mengde fuktighet, ble det opprinnelig ikke ansett som eksplosjonsfarlig. Produksjons- og pakkeprosessene medfører imidlertid en viss grad av spill. Når tobakkspulveret kommer ut i luften, blir det raskt betydelig tørrere, og mister ofte mer enn 90 % av fuktinnholdet på mindre enn en halv time.

Tidligere ble dette betydelig tørrere stoffet fjernet omtrent hver time via et støvoppsamlingssystem med filter. Dessverre gikk systemet med så høy hastighet at partiklene ble enda mer finkornet mens de passerte gjennom kanalene, noe som førte til at store mengder fint, brannfarlig støv samlet seg i kanalene og oppsamlingsbeholderne i systemet. Gummifilteret som tidligere ble brukt til å samle opp partiklene, sprakk dessuten regelmessig og måtte skiftes minst to ganger i året.

Jo finere støv, desto høyere antenningsfare

Når støv passerer gjennom et rør eller en kanal, dannes det statisk elektrisitet. Hvis det over tid samler seg opp for mye støv i et filter og i selve kanalen, kan det føre til en stor eksplosjon.

Det ble utført en test der tobakksprodusentens hovedprodukt ble malt til svært fint støv og deretter sendt til et foretak for analyse. Støvet ble antent i foretakets testanlegg for å måle KST-verdien. Denne verdien indikerer maksimal trykkøkningsgrad, og gjør det mulig å estimere støvets forventede reaksjon, særlig sannsynligheten for og kraften i en eksplosjon.

KST-verdien i det målte tobakkstøvet var om lag 70, noe som er merkbart høyere enn støvet som dannes av for eksempel trespon eller ris. Det er imidlertid verdt å påpeke at mel og sukker har KST-verdier på rundt 150.

Installasjon av et FlexFilter med eksplosjonsluke og tilbakeslagsventil bidrar til å minimere konsekvensene av en støveksplosjon

Etter å ha foretatt en risikovurdering og konkludert med at tobakkstøvet som oppsto ved produksjonsanlegget faktisk utgjorde en fare, besluttet selskapet å installere et FlexFilter EX-system. Selv om dette utstyret ikke hindrer at støvet eksploderer, evakuerer det flammen, trykket og den varme luften som oppstår i en eventuell eksplosjon. En forsterket ventilasjonskanal absorberer brannen og lukker den inne ved hjelp av en eksplosjonsventil. Deretter må filteret skiftes og årsaken til eksplosjonen undersøkes grundig, men produksjonen kan sannsynligvis gjenopptas innen 24 timer. Avtrekkssystemet samler også opp overflødig tobakkspulver og filtrerer det for sikker og enkel deponering.

Hvis nødvendig utstyr for å håndtere slike støveksplosjoner ikke er på plass, kan det oppstå betydelige skader på personale, bygning og maskiner, og produksjonen kan bli avbrutt i lang tid.

Noen viktige faktorer for å forebygge brannfarlig støv

Den største faren i forbindelse med brannfarlig støv er å ignorere risikoen støvet utgjør. Heldigvis er det økende oppmerksomhet rundt denne problemstillingen, selv om oppmerksomheten fortsatt varierer betydelig mellom ulike bedrifter, bransjer og geografiske områder. Flere og flere bedrifter inkluderer denne problemstillingen som en potensiell risikofaktor ved evaluering av sikkerheten på arbeidsplassen, med tanke på produktene som fremstilles og mengden støv som dannes i produksjonen.

Innføring av industrielle vedlikeholds- og tilsynsrutiner er en avgjørende del av dette arbeidet, fordi det bidrar til å skape et sikkert og hygienisk arbeidsmiljø for både ansatte, utstyr og produkter. Installasjon av egnede avtrekksarmer, avtrekkshetter og andre typer prosessventilasjon betyr at støvet ikke kan samle seg eller spres i samme omfang som tidligere. Dette forebygger både eksplosjoner og ansattes eksponering for røyk og andre farlige partikler.

I tillegg til oppmerksomhet, egnet utstyr og rengjøringsprosedyrer er selve produksjonssystemets kompleksitet en faktor som bør tas i betraktning når man bygger en ny fabrikk eller et produksjonsanlegg. Et system som er intuitivt og relativt enkelt å bruke, fører sannsynligvis til færre skader og feil, samt mindre vedlikehold.

Les gjerne min artikkel om robotsveising og avtrekk av sveiserøyk, samt artikler fra kollegene mine om industrielle vedlikeholds- og tilsynsrutiner og brannfarlig støv her i Nederman Knowledge Center. Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål.

Kontakt oss