Identifiera och minimera riskerna med explosionsfarligt damm vid tobaks- och livsmedelsproduktion

Organiskt damm från exempelvis socker, mjöl, spannmål, kryddor och trä är precis lika lättantändligt som metalldamm. För att risken för allvarliga eller till och med dödliga explosioner ska minimeras krävs medvetenhet hos både ledning och operatörer, samt utrustning som fångar upp och leder bort dammet från produktionen.

Organiskt damm är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin, och det är mycket lättantändligt.

I princip alla typer av organiskt damm kan explodera om fukthalten är tillräckligt låg. Det gäller även till synes ofarliga animaliska och vegetabiliska ingredienser i buljong, potatismjöl och liknande produkter. På många livsmedelsanläggningar tillsätts stora mängder kryddor, smaksättare och stärkelse till produkterna, och ofta bildas stora dammoln när säckar och andra behållare töms. När dessa torra ingredienser blandas med fuktiga produkter (t.ex. färsk frukt eller köttfärs) upphör explosionsrisken, men fram till dess kan dammet antändas och orsaka omfattade skador om det kommer i kontakt med t.ex. en överhettad motor, het yta eller cigarettfimp.

Fint och torrt damm kan frigöras och snabbt nå stor volym

Även fuktigt damm som antas vara explosionssäkert kan explodera om det är tillräckligt fint och har låg fukthalt.

Nederman levererade nyligen ett FlexFilter EX-system till ett svenskt tobaksbolag vars produkter tillverkas av fuktigt tobakspulver. Eftersom pulvret i regel har ganska hög fukthalt betraktades det till en början inte som en explosionsrisk. Vid tillverkning och paketering sker dock en del spill. Det utspillda tobakspulvret torkar snabbt – ofta tappar det över 90 % av sin fukt på mindre än en halvtimme.

Denna betydligt torrare substans avlägsnades tidigare ungefär en gång i timmen genom ett dammavskiljningssystem med högvakuum. Tyvärr hade dammavskiljaren så hög hastighet att partiklarna blev ännu mer finfördelade när de passerade genom rören, vilket ledde till att stora mängder fint, explosionsfarligt damm samlades i systemets rör och uppsamlare. Med jämna mellanrum brast dessutom det gummifilter som fångade upp partiklarna och fick bytas minst två gånger per år.

Ju finare damm, desto högre explosionsrisk

När damm sugs genom ett rör eller en kanal, byggs statisk elektricitet upp. Om det över tid ansamlas för mycket damm i ett filter och sannolikt även i själva kanalen, kan det kan orsaka en stor explosion.

Tobaksbolaget testade explosionsrisken genom att finfördela sin huvudprodukt till ett mycket fint damm och skicka det till ett annat företag för analys. På företagets testanläggning antändes dammet för mätning av KST-värde. KST-värdet anger maximal tryckstegring (i bar) och gör det möjligt att förutse hur dammet kommer att bete sig, i synnerhet sannolikheten för en explosion och hur kraftig en sådan skulle bli.

Det analyserade tobaksdammet hade ett KST-värde på omkring 70, vilket är betydligt högre än damm från t.ex. träspån och ris. Det bör dock påpekas att mjöl och socker har KST-värden på omkring 150.

Installation av FlexFilter med ett explosionsavlastningspanel och isolerventil bidrar till att minimera konsekvenserna av en dammexplosion.

Efter en riskanalys konstaterade tobaksföretaget att det tobaksdamm som bildas på deras produktionsanläggning faktiskt utgör en fara och beslutade att installera ett FlexFilter EX-system. Även om utrustningen inte kan förhindra att dammet exploderar, evakuerar den lågan och leder bort varm luft vid en sådan händelse. Branden absorberas och avgränsas i en ventilationskanal med hjälp av en isolerventil. Filtret måste bytas ut efteråt och orsaken till explosionen bör utredas grundligt, men produktionen kan sannolikt återupptas inom 24 timmar. Utsugssystemet samlar även upp överflödigt tobakspulver och filtrerar det för säker och enkel deponering.

Utan rätt utrustning kan den här typen av dammexplosioner orsaka stora person- och materialskador och leda till långvariga produktionsstopp.

Några viktiga åtgärder som minskar mängden explosionsfarligt damm

Den största faran med explosionsfarligt damm är egentligen att ignorera riskerna det medför. Som tur är har kunskapen om problemet ökat, även om graden av medvetenhet fortfarande varierar stort mellan olika företag, branscher och geografiska områden. Allt fler företag tar med damm som en potentiell riskfaktor i sina riskanalyser, med hänsyn tagen till vilka produkter som tillverkas och hur mycket damm som genereras.

En effektiv renhållning är en viktig del av detta arbete eftersom det bidrar till en säker och hygienisk arbetsmiljö för såväl medarbetare som maskiner och produkter. Om lämpliga utsugsarmar, utsugshuvar och annan typ av processventilation installeras kan damm inte ansamlas eller spridas i samma omfattning. Därmed förhindras explosioner och medarbetarna exponeras inte för rök och andra farliga partiklar.

Förutom kunskap, effektiv utrustning och rengöringsrutiner är komplexiteten i själva produktionssystemet en faktor som bör beaktas av den som bygger en ny fabrik eller tillverkningsanläggning. Ett system som är intuitivt och relativt lättskött minskar sannolikt antalet skador och fel och kräver mindre underhåll.

Läs gärna min artikel om robotsvetsning och utsugning av svetsrök, samt mina kollegors artiklar om industriell renhållning och explosionsfarligt damm här på Nederman Knowledge Center. Du är välkommen att kontakta mig eller någon av våra säljare om du har några frågor.