Nedermans industriella luftfiltreringslösningar för marinindustri, sjöfart och offshore

Marin

Nederman utvecklar produkter och lösningar för marinindustrin där driftsäkerhet är högsta prioritet

Nederman erbjuder lösningar för uppsamling och transport av torra eller våta material i krävande miljöer  där stabil, tillförlitlig och högpresterande utrustning är högsta prioritet. 

Explosionsfarlig atmosfär – en potentiell risk

Farliga ämnen inom sjöfart och offshore-industri, som t.ex. gas och restolja i brunnsumpar, är en potentiell brand- och explosionsrisk.

Nederman erbjuder säkra och tillförlitliga lösningar för hantering av explosionsfarligt damm och gaser och produkter som uppfyller ATEX-direktiven. Nedermans kraftfulla vakuumenheter kan suga upp och transportera praktiskt taget allt som kan passera genom slangarna. Därför används ofta vakuumenheter för rengöring i motorrum, smidesverkstäder, skeppsvarv, på båtdäck, i maskiner, osv. Vi utvecklar även speciallösningar  för rensning och rengöring av tankar, både on- och offshore inom olje- och gasindustrin. Nedermans tåliga vakuumenhet i rostfritt stål för rengöring av lasttankar och brunnsumpar på lastfartyg är ATEX-certifierad av Det Norske Veritas och NEMKO.

Sjöfart

  •  Rengöring av maskinrum och däck
  • Renskrapning av tank

Skeppsvarv

  • Rengöring av verkstäder, konstruktionshallar
  • Rengöring av maskiner
  • Återvinning av blästersand

Offshore

  • Rensning av borrslam
  • Rengöring av pumprum, verkstad och däck

Håll arbetsplatsen ren

Det första och viktigaste steget är att minimera mängden potentiellt explosionsfarligt damm genom att hålla arbetsplatsen städad och ren. Nederman erbjuder ett brett utbud av industriella rengöringslösningar, från lätta vakuumprodukter till tålig utrustning med hög kapacitet.

Använd godkänd utrustning

Gnistor och statiska urladdningar kan utlösa explosioner. Riskerna kan minskas genom att använda maskiner och produktionsutrustning med inkapslade elektroniska system och lämplig jordning. Nedermans ATEX-godkända utsugsarmar, fläktar och filter är specialkonstruerade för säker utsugning av farlig rökgas, ånga och damm.

Minimera effekterna av en explosion

Riskerna och effekterna av en explosion kan minimeras genom att installera dammavskiljningsutrustningen på ett korrekt och säkert sätt. Detta kan exempelvis uppnås genom att skärma av utrustningen eller installera den på tryggt avstånd från miljön där explosionsrisk föreligger. Nederman har lång erfarenhet av att leverera lämpliga lösningar. Dessa omfattar utsugsutrustning tillsammans med säkerhetsanordningar som förhindrar brandspridning och utbredda skador.