Lösningar för effektivt avgasutsug på brand- och utryckningsstationer

I en sluten lokal kan fordonsavgaser från en kallstartad motor nå giftiga nivåer på bara några minuter. Avgasutsugssystem som är specifikt konstruerade för utryckningsfordon fångar upp avgaserna direkt från avgasröret, vilket är den effektivaste utsugsmetoden.

Håll arbetsmiljön ren och säker 

I en sluten lokal kan fordonsavgaser från en kallstartad motor nå giftiga nivåer på bara några minuter. Upprepad exponering till hälsofarliga och cancerframkallande avgaser kan med tiden leda till allvarliga hälsoproblem. Överallt där fordon måste ha motorn igång inomhus, som till exempel brand- och utryckningsstationer, krävs ett effektivt avgasutsug för att skydda personalen och hålla utrustningen i gott skick. 
Genom att avlägsna avgaser från din brand- eller utryckningsstation kan du minska sjukfrånvaron, minska underhållet och säkerställa färre skador på känslig elektronisk utrustning. 

Brändmän en av de mest utsatta yrkesgrupperna

Dieselavgaser som förekommer på brand- och utryckningsstationer genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller misstänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering på lång sikt är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delarna av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. och sätter sig även i kläderna. Detta är ett av skälen till att cancertalen är högre hos brandmän jämfört med andra yrkesgrupper.   

Avgasutsug direkt på avgasröret

Avgasutsugssystem som är specifikt konstruerade för utryckningsfordon fångar upp avgaserna direkt från avgasröret, vilket är den effektivaste utsugsmetoden. Brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid stå i beredskap för att kunna rycka ut så fort larmet går. Det optimala valet för utryckningsstationer är ett avgasutsugssystem med snabbkoppling som möjliggör högre utfartshastighet utan att påverka säkerheten eller effektiviteten av utsugssystemet.    

 

 Läs mer om Nedermans säkra och effektiva avgasutsugssystem för brand- och utryckningsstationer.