Brandfri tryckavlastning inomhus i explosionssäkra filtersystem

Dispositivos de alívio de pressão sem chama para filtros à prova de explosão

Det finns en allvarlig risk för dammexplosioner i industriprocesser som hanterar brännbart damm. Operatörer av dessa processer måste vidta förebyggande åtgärder, varav en är att använda explosionssäkra dammuppsamlingssystem.

Vid utformning av utsugssystem i syfte att kontrollera explosionsfarligt damm måste särskild uppmärksamhet ges åt dammuppsamlarnas placering. Den vanligaste metoden för explosionsskydd i sådana installationer är att släppa ut explosionstrycket genom explosionsavlastningspaneler till byggnadens utsida. De internationella ATEX- och NFPA-standarderna rekommenderar placering av dammavskiljare utanför lokalerna om detta är möjligt. Dock är avståndet mellan dammavskiljaren och utsläppsområdet utomhus i många fall för långt, eller så tillåter utsläppsområdet inte säker ventilering av en explosion på grund av en potentiell närhet till människor, annan utrustning eller andra fastigheter. I sådana fall behövs explosionsskyddslösningar som är anpassade och får installeras inuti anläggningen.

Nederman kan leverera flamfri explosionsventilering för inomhusbruk på Nederman-dammavskiljarversioner MCPMEPLCPLBP och FlexPAK och FlexFilter. Använd alltid produkten med hänsyn till produktens explosionsegenskaper och det uppsugna dammet.

De flamfria explosionsventilationsanordningarna ger en säker frigöring av explosionstrycket och absorption av den energi som frigörs och sprids vid en dammexplosion i dammavskiljarens slutna utrymme. Detta förhindrar överföring av explosions- och flamenergi genom explosionsventilationspanelens öppning, vilket skyddar både personal och utrustning i närheten. Men även om explosionstrycket frigörs ut på ett säkert sätt måste ett säkert område alltid definieras för att garantera säkerheten i händelse av en explosion.

Denna tekniska lösning efterlever de internationella ATEX-standarderna. De flamfria explosionsventilationsanordningarnaär utformade i enlighet med EU-standarder och fungerar med organiskt damm med ett explosionsindex på Kst <300 Bar * m/s.

Flamfri ventileringsanordning

Hur fungerar inomhusdammavskiljaren?

Om driftstrycket i dammavskiljaren överskrids öppnas ett ventilmembran in i flamskyddets kropp vilket gör att trycket släpps ut ur dammavskiljaren. På så vis exponeras dammavskiljaren för ett lägre tryck som den klarar av utan att förstöras. Vid bestämning av antal och typ av flamskydd för en skyddad anordning är det nödvändigt att följa branschens beräkningsregler och ATEX-direktivet.

Flamfri ventileringsanordning

Illustrationerna visar explosionsutvecklingens fyra stadier inuti ett flamskydd. I det första steget öppnas ett ventilmembran och explosionen fortplantar sig, i det andra steget sprids explosionen över hela flamskyddet och trycket släpps ut genom gallren. I det tredje steget kollapsar flamman inuti flamskyddet och i det fjärde steget försvinner flamman helt.

Hur installerar man en flamfri explosionsavlastningsanordning?

Framför flamfiltrets öppna yta måste ett säkert område på 0,75–3 m från enheten definieras för att säkerställa att ingen påverkas av buller, rök eller ånga i händelse av en explosion. Specifika parametrar anges i den tekniska dokumentationen. Det är strängt förbjudet att beträda denna säkerhetszon när processen är i drift. Det rekommenderas heller inte att placera utrustning i detta område som kan skadas i en sådan situation.

Flamfri ventileringsanordning

Om personal måste arbeta regelbundet i närheten av flamskyddet kan en avledare som leder explosionen i en säker riktninganvändas för att skilja personal och utrustning åt. Denna panel ska placeras minst 200 mm från flamskyddets yta.

Nederman har den kunskap och erfarenhet som krävs för att välja rätt explosionsskyddslösning och erbjuda de bästa lösningarna för våra kunders processkrav. Kontakta våra luftfiltreringsexperter för mer information. 

Kontakta oss