Säkra och tillförlitliga lösningar för hantering av explosionsfarligt damm

Explosionsfarliga eller potentiellt explosionsfarliga atmosfärer förekommer på många olika typer av arbetsplatser där processdammet består av aluminiumdamm, organiska pulver eller liknande ämnen. De finns även där brandfarliga gaser eller ångor från kemikalier eller petroleumprodukter förekommer. Konsekvenserna av en explosion kan vara omfattande. Förutom att skada personalen kan filtersystem spräckas och orsaka utsläpp av förorenad luft som äventyrar hälsan.

Eftersom damm från de flesta organiska material, syntetiska material och metaller kan explodera är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra dammexplosioner. EU har godkänt två föreskrifter för explosiva atmosfärer/explosionsfarligt damm, de s.k. ATEX-riktlinjerna.

Tillämpningen av de båda föreskrifterna har lett till ökat skydd mot explosioner genom att olika obligatoriska tekniska åtgärder samt verksamhetsåtgärder har införts. Som ledande experter inom industriell luftfiltrering utvecklar Nederman produkter som uppfyller såväl ATEX-kraven som de högsta säkerhetskraven.

Det är kundens och Nedermans lokala säljföretags ansvar att se till att övriga krav uppfylls i enlighet med nationella eller lokala föreskrifter.

Nederman erbjuder produkter och lösningar som uppfyller ATEX-kraven

  • Filtrens trycktålighet har testats 
  • Uppfyllelse av ATEX-kraven säkerställs genom isolerventiler 
  • Risken för att en explosion sprids kan förhindras genom att installera säkerhetsutrustning såsom isolerventiler. 
  • Fläktarna är ATEX-godkända för hantering av potentiellt explosionsfarligt damm

Kontakta våra experter för att veta mer om hur du undviker och förebygger dammexplosioner.